immunförsvar

Immunförsvaret och blodprov

19 januari 2023

Immunförsvaret skyddar kroppen från bakterier, virus och okända ämnen. Till stor del består det livsviktiga immunförsvaret av vita blodkroppar som kan angripa och äta upp farliga ämnen. Blodkropparna signalerar även till andra delar av kroppens immunförsvar om det behövs mer hjälp.

Infektion och inflammation – vad är skillnaden?

Om kroppen angrips av bakterier, virus eller svamp uppstår en infektion. Kroppen försvarar sig ofta genom en inflammation. Många blandar ihop just orden infektion och inflammation. De hör ihop på många sätt, men betyder olika saker. En infektion orsakas av ett smittämne som angriper kroppen, medan en inflammation är en reaktion på en skada eller ett angrepp.

Blodprover kopplat till immunförsvaret

Sänkan (SR)

Sänkningsreaktionen, sänkan och SR är samma sak. Det är ett blodprov som påvisar hur mycket inflammation som finns i kroppen. Om man har en infektion kan sänkans värde vara höjt beroende på hur allvarlig infektionen är. Om du lider av en typisk förkylning höjs värdet lite, medan en kraftigare infektion som exempelvis lunginflammation ökar värdet avsevärt. Det kan finnas andra orsaker till att sänkan är hög, exempelvis påverkar höga kolesterolvärden, vissa sjukdomar och graviditet värdet.

CRP (C-reaktivt protein)

Vårt blod innehåller olika proteiner, bland annat CRP. Vid infektioner eller inflammationer ökar CRP-halten i blodet. Man kan testa kroppens CRP-nivåer genom blodprov. Ibland kallar man CRP-provet för snabbsänka.

CRP, högkänsligt

Skillnaden mellan CRP och CRP, högkänsligt är att blodproverna har olika syften. CRP, högkänsligt, används som riskbedömning och kan visa om du har risk för så kallade kardiovaskulära sjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som involverar cirkulationsorgan, hjärta och blodkärl.

Lymfocyter

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunförsvar. Lymfocyter är inte medfött, utan skapas under tiden när kroppen angrips av bakterier, virus, parasiter och andra främmande ämnen. Man kan testa sitt Lymfocyt-värde för att se exempelvis pågående virusinfektioner och immunbristsjukdomar.

Neutrofila Granulocyter

Neutrofila Granulocyter är en sort vita blodkroppar som har en viktig roll för kroppens försvar mot bakterier. Blodprovet kan analyseras av olika anledningar, bland annat för att upptäcka eventuell obalans i fördelningen av de vita blodkropparna.

Eosinofila Granulocyter

Eosinofila Granulocyter är en typ av vita blodkroppar som behövs för att bekämpa bakterier och andra parasiter som resterande  vita blodkropparna inte kan hantera. Det är även de Eosinofila Granulocyterna som ser till att vävnaden blir inflammerad i samband med skador. Blodprovet analyseras vanligtvis för att ta reda på om det finns obalans i fördelningen av de vita blodkropparna. Provet används också i utredningar för att analysera eventuell astma eller allergi.

Testa antikroppar via blodprov

Antikroppar i blodet är en del av kroppens immunförsvar, deras jobb handlar till stor del om att upptäcka och identifiera främmande ämnen. Man kan testa dessa antikroppar via blodprov och Medisera kommer inom snar framtid erbjuda blodanalys av:

Immunglobulin G, (lgG)

Immunglobulin G (IgG) är den vanligaste förekommande antikroppen och kan urskilja eventuella hot för immunförsvaret.

Immunglobulin A, (lgA)

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som det finns mest av i kroppens slemhinnor.

Immunglobulin M, (igM)

Immunglobulin M (IgM) är den antikropp som först aktiveras vid infektion. Om ett blodprov visar ökad halt av immunglobulin M innebär det att kroppen har en pågående infektion.

Källor

https://www.1177.se/

Läs mer om Mediseras Hälsokontroll kopplat till immunförsvar

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.