Bly (Pb)

Bly (Pb) testet undersöker halten av bly i blodet. Följande ingår:

  • 1 st analys av bly (Pb)
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Tungmetallprovtagning är främst framtaget för företagshälsovård för anställda inom tung industri.

Provtagningsanvisning: Du behöver inte fasta eller ta blodprovet innan en viss tid på dagen. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om du har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Det tar i regel 3-4 veckor innan provsvaret är klart.

Vad är bly?

Bly (Pb) är en toxisk tungmetall som finns i naturen och som kan vara skadlig för kroppen, och exponering av höga nivåer av bly kan få allvarliga hälsoeffekter, särskilt hos barn och gravida kvinnor. Alla människor har dock ett visst dagligt intag via kosten, vilket ger en mätbar blyhalt i t.ex blod. Yrkesexponerade har ett blyupptag vanligtvis genom inhalation av blyrök.

Varför är analysen viktig?

Analysen av blyhalten i blodet är viktig för att bedöma om en person utsätts/utsatts för förhöjda nivåer av bly. Exponering kan uppstå genom olika källor, inklusive blyfärg, vattenledningar, vissa yrken och vissa typer av konsumtionsvaror.

Att undersöka halten av bly i blodet är särskilt viktigt för personer som arbetar i riskfyllda yrken eller som bor i områden där det finns ökad risk för blyexponering. Gravida kvinnor är särskilt känsliga för blyexponering eftersom det kan påverka fostrets utveckling. Genom att identifiera och hantera höga blynivåer i ett tidigt skede kan man minska risken för allvarliga hälsoeffekter.

Om nivåerna är för höga kan åtgärder vidtas för att minska exponeringen och förhindra ytterligare skador. Detta kan inkludera att identifiera och eliminera källor till bly, samt medicinska åtgärder beroende på svårighetsgraden av förgiftningen.

Var kan jag ta blodprovet?

Blodprovet tas på Unilabs, men kan ej erbjudas i Malmö eller Kristianstad. Vi kan inte heller erbjuda provtagning för bly på Synlab eller Karolinska Universitetslaboratoriet.

Följande blodmarkörer ingår i bly testet

Analysgrupp Analys
Metall

B-Bly (Pb)

Frågor och svar om blytestet

Vilka är de vanligaste källorna till exponering?

Vanligaste källan till yrkesexponering är bearbetning av metall målad med blyhaltig färg, t.ex. vid skärbränning, blästring, slipning, svetsning och lödning. Exponering vid inomhus skytteträning (t.ex. hos poliser) har uppmärksammats på senare år. Andra källor är gruvor, smältverk eller batteritillverkning.

Vilka symptom kan kopplas till hög blyexponering?

Hög blyexponering kan ge ospecifika symtom som trötthet och diffusa mag-tarmproblem. Mer specifika symtom är kopplade till:

– Anemi/blodbrist
– Perifer neuropati (oftast polyneuropati)
– Encefalopati
– Njurskada

Om provet

För vem passar blytestet?

Blytestet är särskilt viktigt för personer som arbetar i riskfyllda yrken eller som bor i områden där det finns ökad risk för blyexponering.

Vad innebär det att provtagningen håller ”hög klinisk standard”?

De provtagningar som sker via Medisera håller samma standard som de provtagningar som sker på en vårdcentral.

Om resultatet

Finns det referensvärden kopplade till blyhalten i blodet?

Hos vuxna utan yrkesmässig exponering ligger halten av bly i blod i allmänhet under 0,15 µmol/L (Bjermo et. al., Food and Chemical Toxicology 57 (2013) 161–169).

Beställ Bly (Pb) - 945 kr

Så fungerar Min Journal