Socioekonomisk status, riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2?

29 september 2020

Medisera stipendiet 2020 delas ut till Björn Wilder som studerar på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Björns projekt har inriktning mot socioekonomisk status som riskfaktor för kardiovaskulära händelser hos patienter med diabetes typ 2 och forskningen bedrivs vid Sahlgrenska akademin.

Bakgrund

Diabetes är en av Sveriges stora folksjukdomar med en uppskattad prevalens på 5,5% av totalbefolkningen. Nationella diabetesregistret (NDR) rapporterar 380 000 individer med diabetes mellitus typ 2 men underdiagnostik anses vara ett problem. Diabetes är en kronisk sjukdom som kan orsaka allvarliga komplikationer.

Idag finns dock god evidens för hur modern behandling effektivt kan minska risken för diabeteskomplikationer och för tidig död. Idag föreligger stora regionala skillnader vad gäller resultat av behandlingsbara riskfaktorer vilket pekar på att det föreligger förbättringspotential inom diabetesvården. Individer med låg socioekonomisk status är en särskilt utsatt grupp med ökad risk för kardiovaskulär död oberoende av övriga riskfaktorer. Särskilt fokus på preventiva åtgärder bör därför riktas mot denna grupp. Idag är kunskapen om socioekonomisk status som riskfaktor för kardiovaskulära händelser, hjärtsvikt och stroke ofullständig.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan socioekonomisk status och risk för akut myokardinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Registerbaserad kohortstudie innefattandes patienter med diabetes mellitus typ 2 hämtade från Nationella diabetesregistret (NDR).

Klinisk betydelse

  • Öka kunskapen om socioekonomisk status som riskfaktorer för kardiovaskulära
    händelser hos patienter med diabetes typ 2
  • Belysa särskilt utsatta grupper och därmed ge ökad möjlighet för förebyggande
    åtgärder
  • Undersöka om lagstadgad jämlik vård efterlevs inom hälso- och sjukvård i Sverige
Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.