Hälsokontroll via blodprov – vad kan det ge mig?

Hälsokontroll via blodprov. Vad kan det ge mig?

12 mars 2018

En hälsokontroll via blodprov ger dig en beskrivning av dina blodvärden i jämförelse med referensvärdet kommenterat av Legitimerad läkare. Referensvärdet är det intervall som anses vara “normalt” i en population av människor. Detta innebär att även om ditt värde avviker något från referensvärdet så kan det vara normalt just för dig.

Hur går det till att göra en hälsokontroll via blodprov?

Det finns olika aktörer som erbjuder hälsokontroller via blodprov – både offentliga och privata. Priser och tillvägagångssätt varierar, det finns både som analog och digital tjänst. Du söker upp en vårdgivare som du får förtroende för och väljer den hälsokontroll som passar dig.

Beställa hälsokontroll på Medisera.se

Du behöver ha ett fullständigt svenskt personnummer, ha fyllt 18 år samt inneha BankID. När beställningen är klar skickas det automatiskt ut en så kallad e-remiss, dvs. en elektronisk remiss, till det provtagningsställe du valt. Du behöver inte skriva ut något papper, endast ta med dig en giltig legitimation. Det är drop-in på provtagningen så du behöver inte boka en tid, se till att kontrollera öppettiderna då dessa kan variera mellan provtagningsställen och veckodagar. De flesta kan inte erbjuda provtagning på fredag eftermiddag eller dag före röd dag.

När du tagit ditt blodprov analyseras detta på laboratoriet och resultatet skickas digitalt till Mediseras journalföringssystem. När läkaren kommenterat ditt resultat får du meddelande via sms och e-post om att det är klart att ta del av. Du loggar då in på Min Journal via länken i e-postmeddelandet eller via medisera.se med hjälp av ditt BankID.

Det tar mellan 2–6 bankdagar från det att du tagit ditt blodprov tills dess du har dina resultat. Du får det i digital form med varje värde visualiserat i relation till referensvärdet, du kan enkelt se om något värde avviker samt att du kan ta del av information om vad varje blodmarkör är samt innebörden av högt/lågt värde. Du får även en skriftlig kommentar av legitimerad läkare.

Medisera kan inte erbjuda vidare rådgivning, ställa diagnos eller fastställa om du är sjuk eller frisk utifrån din blodanalys. Har du frågor om resultatet, känner dig sjuk eller har symtom rekommenderar vi dig att söka läkare.

Varför kan jag inte bara gå till vårdcentralen?

Vårdcentralen tar blodprover efter läkarens bedömning om du är sjuk eller har symtom och du erlägger då patientavgift eller uppvisar frikort. De flesta vårdcentraler erbjuder inte blodprovsanalyser i förebyggande syfte inom ramen för den offentliga vården, det får du betala själv.

Hur säkra är mina resultat?

Metoderna som Medisera använder är desamma som inom den svenska sjukvården och säkerställda inom forskningen. Vi är registrerade som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Vi anlitar Karolinska Universitetslaboratoriet, SYNLAB och Unilabs för provtagning och analys av blodvärden. Det kan inträffa fel, men detta är mycket ovanligt och vi, liksom alla vårdgivare i Sverige, arbetar ständigt för att förbättra systemen för att minimera riskerna för patienten. Att testa sig via Medisera är lika säkert som inom den svenska sjukvården.

Vad händer om mina värden är gravt avvikande?

Om läkaren bedömer att dina värden är gravt avvikande kommer denne ringa dig på det telefonnummer du uppgett innan de elektroniska resultaten skickas ut.

Hur säkert är hälso- och sjukvård över nätet?

Det finns ett flertal lagar och föreskrifter som reglerar en vårdgivares verksamhet oavsett om den verkar på nätet eller på en fysisk plats. Den digitala utvecklingen är här för att stanna och den erbjuder både utmaningar och möjligheter. Gällande säkerheten ur ett patientperspektiv kan följande lagar nämnas; Hälso- och sjukvårdslagen, Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård, Patientdatalagen, Patientlagen och Patientsäkerhetslagen.

I maj 2018 träder GDPR in (Generel Data Protection Regulation) den viktigaste förändringen på EU-nivå gällande regleringen av privata och känsliga data på 20 år. Medisera använder biträde som lagrar patientuppgifter i din journal, de uppfyller alla gällande lagar och skyldigheter. Vidare använder vi tvåfaktors-autentisering eller BankID för säkra inloggningar i de system vi använder. Medisera lagrar person- och kunduppgifter via biträde för att kunna ombesörja och leverera tjänsten till dig.

Varför skall jag göra en hälsokontroll via blodprov?

Du kan göra en kontroll om du vill veta dina värden i förebyggande syfte, funderar över om du kan ha brist på någon vitamin eller mineral, är orolig för din alkoholkonsumtion, misstänker allergi eller känner att du behöver motivera dig till förändringar av kost och livsstil. Då kan detta kan vara ett sätt. Hälsokontrollen kan indikera om du ligger i riskzon för vissa sjukdomar och upptäcka tidiga tecken på exempelvis diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Du är kanske intresserad av att få mer medicinsk kunskap om din kropp och att följa dina blodvärden över tid.

Är hälsokontroll via blodprov att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, den uppfyller denna definition och Medisera är registrerad hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, och är därmed vårdgivare.

Innebär detta att kostnaden för en Hälsokontroll från Medisera är skattefri?

Från skatteverkets hemsida: ” Om arbetsgivaren bekostar privat sjukvård för en anställd, det vill säga vård som inte är offentligt finansierad, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren har å andra sidan ingen avdragsrätt för kostnaden.” Här kan du läsa mer:  Skatteverket 

Kritik mot hälsokontroller

Det finns kritik mot hälsokontroller av människor utan symtom. 2013 publicerade SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) en sammanfattning av en rapport från “the Cochrane Database” med titeln: General health checks for reducing illness and mortality (2012). Detta är en så kallad metastudie där man sammanställt resultat från flera andra studier för att kunna dra slutsatser utifrån en stor mängd data. Man drar slutsatsen att generella screeningar av populationen inte minskar sjuklighet eller dödlighet, men att den ökar antalet diagnoser. Gällande kritiken avseende negativa följder av hälsokontroll såsom exempelvis ökad oro hos patienten kan man ej dra någon slutsats pga. att fenomenet är bristfälligt studerat och att studierna uppvisar metodologiska problem.

Mediseras bemötande av rapporten

Vi menar att denna typ av screening av en population som metastudien bygger på inte går att jämföras med de hälsokontroller vi erbjuder. Vid en screening av population kallas alla inom en viss målgrupp till provtagning, oavsett symtom, som vid ex. mammografi. Vår hälsokontroll är ett frivilligt initiativ från individer som vill söka medicinsk kunskap om sina blodvärden, ofta i förebyggande syfte eller för att man inte får de analyser man vill ha inom vården, inte nödvändigtvis för att söka efter sjukdom som redan är ett faktum, och varje individ kan ha sina privata anledningar till detta. Omvärlden förändras och vi lever i en tid där människor vill ha mer kunskap om hälsa och om hur man själv kan förändra sin livsstil exempelvis genom kost, fysisk aktivitet och viktnedgång. Studierna som slutsatserna dras ifrån är genomförda mellan åren 1966–1999, innan den digitala revolutionen inom Hälso- och sjukvården.

Metastudie som metod har kritiserats för att dra alltför långtgående slutsatser genom att “klumpa ihop” studier som kan skilja sig åt inbördes och detta kan leda till att man drar felaktiga slutsatser pga. systematiska fel när man samlar in och tolkar data s.k. bias. Det finns även risker med att kvantifiera kvalitativa studier, dvs. “översätta” från att beskriva något i ord (människors subjektiva upplevelser) till siffror (där man tänker att då är det objektiva fakta) för att kunna använda statistiska beräkningar som grund för slutsatser. Risken finns att man grundat på samvariation (korrelation) mellan två fenomen drar slutsatser angående orsakssamband (kausalitet).

Karolinska universitetssjukhuset menar att “Medborgare och potentiella patienter vill ta större ansvar för sin diagnostik och vård”. Vi menar att det är viktigare att göra det enklare för människor att söka och finna vårdgivare och aktörer inom hälso- och sjukvård som är trovärdiga, professionella och patientsäkra snarare än att försöka bromsa utvecklingen. Helt i linje, menar vi, med Regeringens och SKLs vision:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Vi håller med SBU gällande att det behövs mer forskning inom området exempelvis gällande psykologiska effekter (både positiva och negativa) gällande motivation till förändrad livsstil och oro i samband med hälsokontroller i förebyggande syfte.

Berättigad kritik mot marknadsföring av hälsokontroller

Kritik har riktats mot marknadsföringen av denna typ av tjänster, att företag drar nytta av människors oro för sin hälsa. Här håller vi med. Vi stödjer inte den typen av marknadsföring. Men vi menar att det är viktigt att skilja på marknadsföringen och tjänsten som sådan. Tjänsten som sådan är här för att stanna, men marknadsföringen skulle behöva granskas mer kritiskt för att inte öka eller utnyttja människors oro. Det borde ligga i aktörernas intresse att vara seriösa, nyanserade och trovärdiga i sin marknadsföring. Detta är ett ständigt aktuellt ämne för oss på Medisera. Vi arbetar för att vara trovärdiga, professionella och patientsäkra. I allt arbete vi gör.

Sammanfattning

En hälsokontroll ger dig medicinsk information om din kropp, kan motivera dig till livsstilsförändringar, indikera om du ligger i riskzon för vissa sjukdomar, göra dig uppmärksam på brist gällande mineral och vitamin eller om du är allergisk.

En hälsokontroll via blodprov från Medisera är digital och ger dig en beskrivning av dina blodvärden i jämförelse med referensvärdet kommenterat av Legitimerad läkare. Om läkaren bedömer att dina värden är gravt avvikande kommer denne ringa dig på det telefonnummer du uppgett innan de elektroniska resultaten skickas ut.

Det finns både offentliga och privata aktörer såväl som analoga och digitala som erbjuder hälsokontroller via blodprov. Det kan vara svårt att via vårdcentralen få en omfattande blodanalys i förebyggande syfte om du inte själv kan tänka dig att betala. Det finns ett flertal lagar och föreskrifter som reglerar en vårdgivares verksamhet oavsett om den verkar på nätet eller på en fysisk plats. Medisera är registrerat som vårdgivare hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och anlitar Karolinska Universitetslaboratoriet, SYNLAB och Unilabs för provtagning och analys av blodvärden. Detta innebär att metoder och tillvägagångssätt är lika säkra som inom den svenska sjukvården.

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) publicerade 2013 en rapport som kritiserar hälsokontroller av “friska” människor. Medisera ifrågasätter studien på en rad områden och menar att det är viktigare att göra det enklare för människor att söka och finna vårdgivare och aktörer inom hälso- och sjukvård som är trovärdiga, professionella och patientsäkra snarare än att försöka bromsa utvecklingen inom e-hälsoområdet. Vi håller däremot med SBU gällande att det behövs mer forskning inom området exempelvis gällande psykologiska effekter (både positiva och negativa) gällande motivation till förändrad livsstil eller oro i samband med hälsokontroller i förebyggande syfte.

Medisera arbetar för att vara trovärdiga, professionella och patientsäkra i allt från patientrelationer till marknadsföring.

Källor

SBUs sammanfattning

Dagens medicin, kritik mot bred blodkoll av friska personer

Karolinska “Blodtest kan inte bromsas”

Hälso- och sjukvårdslagen

Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Patientdatalagen

Patientlagen

Patientsäkerhetslagen

Vision för e-hälsa 2025

Korrelation och kausalitet, Wikipedia

Korrelation och kausalitet, Skolverket

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.