Köpvillkor

Det du får av Medisera Health AB:s (Mediseras) blodanalys är en beskrivning av dina värden i relation till referensvärden avseende de analyser som ingår i vald produkt. Du får även en kommentar av legitimerad läkare.

Medisera kan inte fastställa om du är sjuk eller frisk enbart genom analys av blodprov, dock kan förhöjda och/eller låga värden konstateras jämfört med fastställda referensvärden. Medisera kan inte genom produkterna utesluta alla tänkbara diagnoser eller avvikande blodvärden. Även värden som är ”normala” kan ibland avvika från referensvärdet. Om du är orolig för din hälsa eller är sjuk rekommenderar vi dig att du söker läkarkontakt inom vården direkt. Vårdguiden (www.1177.se) finns för dig som vill söka tips och råd. Vid akut sjukdom ring 112.

Medisera kan inte kommentera medicinska resultat via e-post eller telefon annat än om provsvaren är gravt avvikande. Huruvida provsvaren är gravt avvikande bedömer läkaren från fall till fall. Medisera ringer alltid upp vid gravt avvikande provsvar. Du får ingen diagnos eller svar på varför dina värden ser ut på ett visst sätt. Resultaten från analysen kan också vara missvisande av andra skäl exempelvis om du inte har följt de anvisningar du får avseende provtagningen.

Medisera är registrerad vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Till dem kan du anmäla om du har synpunkter eller klagomål. Genom att klicka på ”Slutför köp” bekräftar du att du tagit del av Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer avseende hälsokontroller.

Genom att klicka på “Slutför köp” lämnar du ditt samtycke till vård och behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patient lagen (2014:821, kap. 3 information samt kap. 4 samtycke). Medisera har skyldighet att ge dig information som du kan basera ditt samtycke på.

Medisera´s tjänster riktar sig i första hand till privatpersoner som fyllt 18 år som har ett tolvsiffrigt (12) svenskt personnummer, mobiltelefon och ett e-postkonto. Medisera behöver detta för att kunna hantera remisser.

Medisera följer konsumentköplagens (1998:932) regleringar. Vid godkännande av dessa villkor ger du Medisera tillstånd till att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Medisera är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen och vidtar åtgärder för att skydda dessa uppgifter, i enlighet med 31 § i personuppgiftslagen.

Leveranstid

Leveranstiden är den tid som förflyter från det att du tagit ditt blodprov fram till den tidpunkt då du får sms/e-post om att dina provsvar och läkarkommentar finns att tillgå i “Min journal”. Leveranstiden beräknas till mellan 2 och 6 bankdagar. Detta innebär att helger, röda dagar och bankhelgdagar (enligt Riksbanken) ej räknas in i leveranstiden. Vi strävar efter att leverera så snart vi kan, men i samband med storhelger kan det ta längre tid. Exempelvis Kristi Himmelsfärdshelgen: om du tar blodprov tisdagen den 23 maj 2017 kan du förvänta dig svar tidigast måndagen den 29 maj 2017, då torsdagen den 25 maj är röd dag. Detta gäller även övriga storhelger såsom jul, nyår, påsk och midsommar. I samband med semestertider i slutet av juni och fram till början av augusti kan leveranstiden vara upp till 10 bankdagar.

Gällande HerCares och Funmeds blodprover är leveranstiden 10 dagar, men i de flesta fall går det snabbare än så. Ta ditt blodprov i god tid innan bokat besök.

Coronatest – Covid 19, antikroppar

Gällande leveranstid: Laboratorieanalysen tar 4–10 dagar och sedan skall Mediseras läkare kommentera ditt provsvar. Du kan räkna med att det tar 5–15 vardagar att få ditt resultat. För de flesta kommer det att ta ungefär en vecka. Medisera reserverar sig för eventuellt längre leveranstid beroende på hur stor efterfrågan kommer att bli.

När du beställer Coronatest – Covid 19, antikroppar samtycker du till att ditt resultat lagras i Biobanken.

Säkerhet avseende informationstekniken (IT) samt cookies

Vår underleverantör av journalsystem uppfyller samtliga författningsreglerade krav. Journalsystemet är en CE-märkt medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i det medicintekniska regelverket för produkter i säkerhetsklass 1. Mediseras underleverantör lagrar journaler enligt Patientdatalagen och dessa säkerhetskopieras och görs tillgängliga enligt datainspektionens riktlinjer.

En cookie är en textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att cookiens innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser där syftet t.ex. kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar inför varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserade budskap baserad på tidigare besök, sökningar och köp. Cookies kan ha en tidpunkt efter vilken de inte längre används, då sparas de (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare (permanent cookie). I övriga fall lagras de i datorns primärminne och gäller tills webbläsaren stängs ned. Den senare typen kallas session cookies eftersom de används för en enskild http-session, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna. Cookies används på Medisera.se i syfte att samla in anonymiserad statistik via webbanalysverktyg samt för att rikta budskap ur ett marknadsföringsperspektiv. Dessa cookies kan raderas i webbläsaren, och du kan också välja att inte acceptera dem genom att stänga av denna möjlighet i din webbläsare.

GDPR – General Data Protection Regulation

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Förordningen har till syfte att säkerställa en likvärdig nivå vad gäller hantering och skydd av personuppgifter i samtliga EU:s medlemsländer och gäller som tvingande lag. Mediseras insamlande av personliga data kan kategoriseras som “sensitive personal data” inom ramen för GDPR. Medisera registrerar olika typer av personuppgifter för att kunna genomföra vår leverans av tjänster. Exempelvis handlar det om personuppgifter kopplade till vården och medicinska data, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, valt provtagningsställe samt betaluppgifter. Det finns olika lagliga grunder till att Medisera får behandla och lagra uppgifter för att lösa vår uppgift. Medisera sparar personuppgifter så länge det finns ett behov, utifrån ändamål och utifrån vad olika lagar kräver. För patientjournaler gäller att Medisera, som är vårdgivare, sparar dessa via biträde under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i journalen. För vissa analyser till exempel Coronavirus – Covid 19, antikroppar, sparas ditt resultat/provmaterial i Biobanken och kan delas till Folkhälsomyndigheten med syfte att sammanställa statestik på befolkningsnivå. Personuppgifter och medicinska data kan sparas längre tid för arkivändamål, för forskning eller statistik. Man har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och även önska rättelse eller radering. Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, radera uppgifter eller säga upp ditt samtycke skickar du en e-post till info@medisera.se. Vi tar emot din förfrågan och tar ställning till om det går att genomföra utifrån dataskyddsförordningen och andra lagar. I avtal med underleverantör säkerställer vi att GDPR följs avseende hantering av personuppgifter. När du godkänner dessa villkor ges samtycke till att Medisera hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess patienten själv säger upp det. Den nya förordningen (GDPR) ställer krav på tydlig information till kunden avseende vilka personuppgifter som behandlas och i vilket syfte. Medisera vill säkerställa att endast personuppgifter som fyller en funktion för tjänsten hanteras, samt att det skall vara tydligt för kunden vad den lämnar samtycke till. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra rutiner gällande hur vi rapporterar en eventuell personuppgiftsincident och har ett dataskyddsombud.

Övrig information gällande hantering av personuppgifter

Medisera är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas på www.medisera.se. Medisera följer även övriga lagar som behandlar personuppgifter, såsom patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen (2209:400) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) då personuppgifter berörs. Personuppgifterna används i syfte att kunna hantera e-remisser och provsvar, att skicka information och påminnelser via sms och e-post samt för att göra journalinformation och läkarkommentar tillgängliga i ”Min Journal”. E-posten innehåller en bekräftelse på din beställning, vilket provtagningsställe du valt, information om vad du behöver tänka på inför provtagningen samt dina kunduppgifter och faktureringsadress. Påminnelsen innehåller besked om att dina provsvar är färdiga att ta del av i “Min Journal” på www.medisera.se. Uppgifterna används vid utskick av nyhetsbrev och påminnelse om hälsokontroll en gång per år, och genom att klicka på “Slutför köp” lämnar du ditt samtycke till detta. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla oss på info@medisera.se. Personuppgifterna används även vid annan marknadsföring som t.ex. remarketing eller vid fakturering och kan anonymiserat användas som forskningsunderlag eller till statistik. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till eller säljs vidare till tredje part, och lämnas endast ut till svensk myndighet med stöd av beslut av myndighet.

Tillgänglig information via Min Journal

När inloggning sker via ”Min Journal” hämtas information från journalföringssystemet baserat på ditt personnummer. Inloggningen hanteras via Bank-ID vilket gör att lösningen är säker för dig som patient.

Information om behandling av personuppgifter och kreditprövning via betalleverantören Swedbank Pay

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för att Swedbank Pay ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att vid kortbetalning samlas utökad information om kunden och kortköpet in i syfte att göra en riskbedömning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och Swedbank Pay, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta.

Ett av målen med EU:s andra betaltjänstdirektiv (även kallat PSD2) är att skapa förutsättningar försäkra onlinebetalningar. Den 14 september 2019 introduceras en obligatorisk standard genom en lagändring som träder i kraft. En konsekvens är kravet att erbjuda stark kund-autentisering (Strong Customer Authentication, SCA) som regleras av en ny regelteknisk standard (RTS).

Vad innebär stark kundautentisering (SCA)?

Kraven på stark kundautentisering har tillkommit för att göra onlinebetalningar ännu säkrare och omfattar utökade
krav på att verifiera en kortinnehavares identitet när hon eller han gör inköp online.

Betalväxel

Medisera använder Swedbank Pay som betalningsväxel. Tjänsten är säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan din dator och Swedbank Pays betalnings server. All överföring sker tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information. Vi lagrar aldrig några konto- eller kortuppgifter.

Kortbetalning

I samarbete med Swedbank Pay erbjuder vi kortbetalningar med Visa och Mastercard. Swedbank Pay krypterar all känslig kortdata i syfte att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod. Du kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din kortutgivare med Verified by VISA eller MasterCard SecureCode.

Swish

I samarbete med Swedbank Pay erbjuder vi Swishbetalning. Säkerhetslösningen bygger på Bank-ID i syfte att ingen obehörig skall få tillgång till uppgifterna. Vid köp fyller du i personnummer och lösenord för att därefter slutföra betalningen och köpet. Swish är en mobil betaltjänst som används mellan privatpersoner och från privatpersoner till anslutna företag, föreningar och organisationer. Privatpersoner som ansluter sig till Swish kopplar sitt mobilnummer till sitt bankkonto. De kan då skicka och ta emot pengar genom Swish, samt betala till anslutna företag, föreningar och organisationer. Swish gör att du kan skicka pengar med mobilen. Ett snabbt, enkelt och säkert sätt att betala. Tala med din bank om hur du kan använda Swish. Läs mer på getswish.se

Upprepade köp och köp av Årlig Hälsokontroll

1. Om köp görs med betal- eller kreditkort, samtycker Kunden till att uppgifter om Kundens betal- eller kreditkort behandlas och sparas av vår samarbetspartner Swedbank Pay. Detta görs enbart i syfte att förenkla för kunden vid upprepade köp.

2. När kunden för första gången fyller i sina uppgifter eller då kunden ändrar sina uppgifter, och därefter klickar på “betala” kommer Medisera att reservera 1 krona på kundens uppgivna konto för att kontrollera att kundens betalkort fungerar. Denna krona återbetalas när Medisera drar kostnaden för kundens första Produkt.

3. Vid köp av Årlig Hälsokontroll Stor, Mellan eller Bas förbinder sig kunden att betala för minst två hälsokontroller mot erhållen rabatt. Prenumerationen fortsätter tills dess att kunden väljer att avsluta sin prenumeration. Betalning av den första Hälsokontrollen görs i samband med beställning. Betalning för de återkommande årliga hälsokontrollerna görs årligen på samma datum som den första beställningen gjordes, eller nästkommande vardag. Om det saknas täckning kommer faktura att skickas till adressen som angivits vid beställningen.

4. Vid köp av Årlig Hälsokontroll Stor, Mellan eller Bas har kunden rätt att avsluta sin prenumeration när som helst genom mail eller telefon. Prenumerationen avslutas dock som tidigast när de två första köpen är genomförda enligt punkt 3. Därefter behöver prenumerationen sägas upp som senast innan e-remissen skickas för den årliga hälsokontrollen. E-remiss skickas årligen ut samma datum som den första beställningen är gjord.

Information om överlåtelse

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på fakturan.

Ångerrätt

Följande text tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter genomförd beställning. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet per e-post till info@medisera.se. Du kan använda följande mall: Ångerblankett konsumentverket och skicka till oss, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om tjänsten påbörjats till viss del under ångerfristen återbetalar vi den del av tjänsten som ej har utförts, i det fall du vill utnyttja din rätt att ångra köpet. Vi kommer att ta ut en administrativ avgift när e-remiss blivit skickad i ditt personnummer. Denna summa kommer även att dras av från den summa vi återbetalar till dig vid reklamation.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Förverkad ångerrätt

När blodprovet väl tagits kan köpet inte ångras.

Remissens giltighetstid

Observera att din remiss är giltig i tre månader från och med beställning. Därefter förfaller remissen och köpet.

Prisändringar

Medisera förbehåller sig rätten att ändra priserna som anges på medisera.se.

Ansvar för fel

Medisera står inte ansvariga för tekniska fel som beror på e-butiksleverantör eller fel som beror på det laboratorium som utfört provtagning och analys.

Rabatter

I vissa fall erbjuds rabatt på Mediseras produkter. Ett rabatterbjudande kan inte kombineras med andra rabatterbjudanden. I de fall detta ändå sker är köpet ej giltigt och går tillbaka med avdrag för de kostnader som uppstått vid köptillfället som t.ex. kostnad för hantering och distribution av elektronisk remiss. Rabattkod är inte giltig på årliga Hälsokontroller. Vid rabatterat pris på en produkt utgår ej gåva till forskningen om en sådan gåva är förknippat med Hälsokontrollen.

Reklamation

Kontakta oss på info@medisera.se om du inte är nöjd med någon del av den tjänst vi erbjuder.