Etik

Mediseras etiska policy fungerar som ett vägledande stöd i vår verksamhet och för hur vi agerar i olika situationer. Med denna policy vill vi visa, både externt och internt, hur vi tänker och resonerar i etiska frågor kring vår verksamhet. Att agera på ett etiskt sätt är för oss en självklarhet som går i linje med våra värderingar och värdegrunder. Vi förväntar oss att alla medarbetare, samarbetspartners och underleverantörer också arbetar på ett etiskt sätt, samt vidtar omedelbara åtgärder vid oetiskt beteende. Vi eftersträvar att alla lagar och föreskrifter följs när vi bedriver vår verksamhet, samt att alltid bedriva verksamheten utifrån aktuell forskning.

Mediseras ledning och medarbetare

Företagets ledning ska uppträda som goda förebilder genom ett ärligt och rättvist uppträdande. Ledningen ska offentligt framhålla att Medisera inte under några omständigheter tolererar ett oetiskt beteende. Alla medarbetare ska förhålla sig på ett ärligt och rättvist sätt i umgänget, både med varandra och med patienter, branschkollegor, leverantörer, myndigheter och allmänhet.

Etiska verktyg och principer

När det kommer till frågor av etisk natur använder vi oss av etikens fem verktyg. Dessa fem verktyg är:

  • Känsla. Hur ett val känns i kroppen, både före och efter valet.
  • Samvete. Vårt samvete är vår förmåga att avgöra vad som är rätt och fel i en situation.
  • Empati. Vår förmåga att tänka oss in i en annan persons liv och levnadsförhållanden.
  • Förnuft. Vårt sätt att bedöma fakta och åsikter genom kunskap och erfarenhet.
  • Fakta och värderingar. Genom att ha korrekt fakta och ta hjälp av våra värderingar kan vi fatta rätt beslut.

Det finns även allmänt vedertagna principer som i mer allmänna drag styr våra val och handlingar. Dessa principer är:

  • Rättviseprincipen – att agera rättvist och på lika villkor.
  • Icke skada principen – att minimera skada och lidande.
  • Autonomiprincipen – att respektera integritet och självbestämmande.
  • Godhetsprincipen – att göra gott och arbeta för att maximera människors värde, livskvalitet och hälsa.

Dessa etiska verktyg och principer vägleder oss i den dagliga verksamheten.