Lever & Njure

Blodprov för lever och njure

Att vår lever och våra njurar fungerar korrekt är avgörande för vårt välmående. Dessa organ har viktiga funktioner som att rena blodet från gifter, reglera kroppens kemiska balans, och hjälpa till med matsmältningen. För att övervaka hälsan hos levern och njurarna och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, kan blodprov vara ett oumbärligt verktyg.

Blodprover för levern

Leverprover, även kända som leverfunktionstester, mäter nivåerna av olika ämnen i blodet som indikerar hur väl levern fungerar. Dessa inkluderar t.ex.:

 • Alaninaminotransferas (ALT): Höga nivåer kan indikera leverskada, vanligtvis orsakad av sjukdom eller alkoholkonsumtion.
 • Aspartataminotransferas (AST): Denna enzymnivå kan öka vid leverskador eller sjukdomar.
 • Bilirubin: Höga nivåer kan tyda på problem med leverns förmåga att bearbeta bilirubin, vilket kan leda till gulsot.
 • Alkalisk fosfatas (ALP): Förhöjda nivåer kan indikera problem med gallgångarna eller ben.
 • Albumin och totalt protein: Dessa mäter leverns förmåga att producera proteiner. Avvikande nivåer kan indikera leversjukdom.

Blodprover för njurarna

Njurprover utvärderar njurarnas funktion och kan hjälpa till att upptäcka njursjukdomar tidigt. De inkluderar t.ex.:

 • Kreatinin: Höga nivåer kan indikera nedsatt njurfunktion.
 • Urea: Denna mäter nivån av urea i blodet och kan avslöja njurproblem.
 • GFR (glomerulär filtrationshastighet): Detta värde indikerar hur effektivt njurarna filtrerar blodet.
 • Elektrolyter: Nivåerna av elektrolyter som kalium och natrium kan påverkas av njurarna.

Vem behöver dessa blodprov?

Blodprover för lever och njure är relevanta för många, t.ex.:

 • Personer med befintliga lever- eller njurproblem: För att övervaka sjukdomsförloppet och effektiviteten av behandlingen.
 • Personer med riskfaktorer: Om du har riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck eller familjehistoria av njur- eller leversjukdomar, kan regelbundna prover vara förebyggande.
 • Personer med mediciner: Vissa läkemedel kan påverka lever- och njurfunktionen, och övervakning är avgörande.
 • Alla som vill ha en hälsosam livsstil: Dessa prover kan vara en del av en årlig hälsokontroll för att säkerställa optimal funktion hos lever och njurar.

Blodprov för lever och njure är ett verktyg för att övervaka och upptäcka eventuella problem i tid. Om du är osäker på om du behöver dessa prover, rådgör med din läkare för att diskutera dina individuella behov.