Allergitest via blodprov – vad innebär det och vad kan det ge mig?

Allergitest via blodprov. Vad innebär det och vad kan det ge mig?

2 mars 2018

Vad är allergi?

Man är allergisk om immunförsvaret reagerar mot ett ämne (allergen) och bildar antikroppar mot just det ämnet. Det vanligaste är att kroppen bildar immunoglobulin-antikroppar (IgE) och dessa går att analysera genom ett blodprov.

Olika typer av tester

På nätet kan man hitta många olika typer av tester allt ifrån analys av hårstrån, olika typer av självtester med blod samt att ta blodprov som analyseras hos ackrediterat laboratorium, en metod som används inom vården idag. Det är den sistnämnda metoden som Medisera använder. De laboratorier vi anlitar för provtagning och analys är Karolinska universitetslaboratoriet, SYNLAB och Unilabs. Gränsvärden i analysen är desamma som inom svensk sjukvård.

Läs mer om de allergitester Medisera erbjuder.

Hur ställer man en allergidiagnos?

Du kan inte få en diagnos endast utifrån resultatet på ett blodprov, det går inte att med säkerhet dra slutsatsen att det är allergenet som utlöser symtom och besvär hos patienten. Det du kan få information om är huruvida du har IgE-antikroppar och halten av dessa. Det finns ett samband mellan halten av allergenspecifikt IgE och sannolikheten för allergi; ju högre halt desto större sannolikhet att du är allergisk. Höga halter av IgE-antikroppar i blodet och relaterade symptom hjälper till för att bekräfta diagnosen. Man bör beakta att risken för missvisande resultat är större vid födoämnesallergi pga. risken för korsreaktioner dvs. att allergierna är kopplade till varandra (korsallergi).

Allergiutredning inom vården

När vården gör en allergiutredning används följande metoder för att detektera reaktioner; blodprov (IgE-antikroppar), pricktest (allergisk reaktion i huden), lapptest (vid misstänkt kontaktallergi) samt födoämnesprovokation (man börjar med att utesluta födoämnet för att sedan förtära det för att se om man får symtom). En allergidiagnos skall baseras på din sjukdomshistoria, dina symtom samt allergitest och denna bedömning görs av läkare. Man kan även ha symtom utan att detta visas i ett kliniskt test och det omvända: att testet visar överkänslighet utan kliniska symtom. Korrekt diagnos är viktig för att du skall få rätt behandling. Känner du en oro gällande allergi bör du uppsöka vården speciellt om det handlar om ett barn.

Risk för feldiagnostik och överdriven oro

Det finns en risk för onödig och överdriven oro om man ”själv diagnosticerar” och att detta kan verka inskränkande på livskvalitén. Det finns olika grader av allergiska reaktioner från de som endast orsakar enklare besvär som klåda, svullnad, rinnande näsa, illamående och trötthet till anafylaxi som är en allvarlig allergisk reaktion som i svåra fall kan leda till döden. Detta är mycket ovanligt, i Sverige rapporteras det om 2 dödsfall per år i åldern 33-60 år pga. bi/getingallergi. Dödsfall pga. födoämnesallergi har minskat dramatiskt från 1990-talet fram till 2011; från 1,75 dödsfall per år till 0,25 per år, alla personer var yngre än 23 år.

Detektion av IgE-antikroppar via blodprov

Om man inte har en indikation på vad man kan vara allergisk mot kan man börja med ett så kallat screeningtest via blodprov, då kan man se om man är överkänslig mot någon av de vanligaste allergenerna; födoämne, pälsdjur och pollen. Detta innebär att man prövar flera olika grupper av allergener i ett och samma test. Om detta visar positivt utslag behöver man gå vidare med mer specifika analyser och tester för att fastställa exakt vad man är överkänslig mot. Det finns även tester som detekterar IgE-antikroppar gällande exempelvis kvalster och nötter.

Sammanfattning

Med ett blodprov kan du se förekomst och halt av IgE-antikroppar. För en klinisk allergidiagnos krävs det att en läkare bedömer den samlade bilden: din sjukdomshistoria, resultatet på allergitest samt förekomst av kliniska symtom vid exponering för det man är allergisk mot.

Test av allergi via blodprov inkl. analys och läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras Stora allergitest.

Läs mer

Källor

1177.se, om Allergiutredning

Läkemedelsverket, om anafylaxi

Wikipedia, om Immunglobulin E

Wikipedia, om korsallergi

Allergia, Hur allergisk är du?

Testa allergi via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.