Kadmium (Cd)

Kadmium (Cd) testet undersöker halten av kadmium i blodet. Följande ingår:

  • 1 st analys av kadmium (Cd)
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Tungmetallprovtagning är främst framtaget för företagshälsovård för anställda inom tung industri.

Provtagningsanvisning: Du behöver inte fasta eller ta blodprovet innan en viss tid på dagen. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om du har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Det tar i regel 3-4 veckor innan provsvaret är klart.

Vad är kadmium?

Kadmium (Cd) är en toxisk tungmetall som finns i naturen och kan förekomma som ett föroreningselement i vissa industrier. Exponering för förhöjda nivåer av kadmium kan vara skadligt och har kopplats till olika hälsoproblem, inklusive njurproblem och benskörhet.

Varför är analysen viktig?

Att övervaka kadmiumnivåerna kan vara viktigt för personer som arbetar i riskfyllda miljöer eller bor i områden där kadmiumexponering kan vara förhöjd. Även rökare utsätts för kadmium. Gravida kvinnor bör vara medvetna om kadmiumnivåerna eftersom det kan påverka fostrets utveckling.

Om nivåerna av kadmium är höga kan det vara en indikation på överexponering och behovet av att identifiera och minska kadmiumkällorna. Exponering för kadmium kan komma från tobaksrök, vissa livsmedel, och arbete i vissa industrier som metallproduktion och batteritillverkning.

Var kan jag ta blodprovet?

Blodprovet tas på Unilabs, men kan ej erbjudas i Malmö eller Kristianstad. Vi kan inte heller erbjuda provtagning för kadmium på Synlab eller Karolinska Universitetslaboratoriet.

Följande blodmarkörer ingår i kadmium testet

Analysgrupp Analys
Metall

B-Kadmium (Cd)

Frågor och svar om kadmiumtestet

Vilka är de vanligaste källorna till exponering?

De vanligaste källorna för exponering är relaterat till industri (framförallt metall-, och batteritillverkning) och geografiska områden där kadmiumnivåerna är förhöjda. Exponering för kadmium kan också komma från tobaksrök och vissa livsmedel.

Vilka symptom kan kopplas till hög exponering av kadmium?

Potentiella symptom och hälsoproblem som kan kopplas till hög exponering för kadmium är bl.a.:

– Njurskador: Kadmium har en tendens att ackumuleras i njurarna och kan orsaka njurskador. Det kan leda till njursvikt och andra njurrelaterade problem.
– Benskörhet (osteoporos): Kadmium kan störa kalciummetabolismen i kroppen, vilket kan resultera i minskad benmassa och ökad risk för osteoporos.
– Respiratoriska problem: Inandning av kadmiumdammpartiklar kan irritera lungorna och leda till andningsproblem. Detta är vanligt bland personer som arbetar i industrier där kadmium används.
-Gastrointestinala problem: Hög exponering för kadmium kan leda till mag- och tarmproblem, inklusive illamående, kräkningar och diarré.
– Anemi: Kadmium kan störa järnmetabolismen och leda till anemi.
– Hudproblem: Vissa personer som är högt exponerade för kadmium kan uppleva hudirritation eller allergiska reaktioner.
– Neurologiska effekter: Det finns vissa indikationer på att höga nivåer av kadmium kan påverka nervsystemet, även om detta område kräver mer forskning för att förstå fullt ut.

Om provet

För vem passar kadmiumtestet?

Kadmiumtestet är särskilt viktigt för personer som arbetar i riskfyllda yrken eller som bor i områden där det finns ökad risk för exponering samt för tobaksrökare.

Vad innebär det att provtagningen håller ”hög klinisk standard”?

De provtagningar som sker via Medisera håller samma standard som de provtagningar som sker på en vårdcentral.

Om resultatet

Finns det referensvärden kopplade till kadmiumhalten i blodet?

Ej yrkesexponerade icke-rökare har normalt <4,5 nmol/L, rökare <10 nmol/L och äldre storrökare upp till 50 nmol/L.

Cigarettrökning utgör den största icke yrkesmässiga exponeringen.

Beställ Kadmium (Cd) - 1445 kr

Så fungerar Min Journal