AMH prov – Anti-Mylleriskt hormon

AMH provet för test av Anti-Mylleriskt hormon är för dig, kvinna, som vill ha information om din äggstatus. Följande ingår:

  • 1 st analys: AMH – Anti-Müllerin Hormon
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför beställa ett AMH prov – Anti-Mylleriskt hormon?

Om du är kvinna som funderar över din fertilitet är detta en hälsokontroll för dig. Nivån av AMH är relativt konstant under menscykeln. Analysen ger dig en indikation på om du har fler eller färre äggblåsor kvar, men säger ingenting om äggens kvalité.

AMH används för bedömning av ovariell reserv och har därmed en koppling till kvinnans fertilitet. AMH korrelerar med antalet antralfolliklar i ovarierna. Studier har visat att AMH nivåerna korrelerar positivt med antalet äggceller samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation). Det säger dock ingenting om äggens kvalitet. Du får ingen exakt siffra på hur många ägg du har kvar, utan en indikation på om du har många eller färre ägg kvar.

Kvinnor med PCOS brukar ha högre AMH nivåer än kvinnor med en normal ovulatorisk cykel på grund av ett större antal antralfolliklar. Vad som anses vara ett normalt AMH värde beror på kvinnans ålder. Unga kvinnor har högre värden på grund av naturligt högre antal ägg i äggstockarna. AMH sjunker sedan successivt fram till att vara icke mätbart postmenopausalt.

Hur tolkas resultatet, vad betyder AFC?

AFC står för antrala folliklar, det vill säga äggblåsorna. Ditt värde på AMH sätts i relation till referensvärdet och ger dig en indikation på sannolikheten för hur många AFC du har kvar.  Antalet folliklar uppskattas således utifrån ditt AMH-värde.  Värdet säger ingenting om kvalitén på äggblåsorna, för detta krävs det kompletterande undersökningar.

Kan jag ta blodprovet fastän jag tar/har preventivmedel med hormoner?

Ja, det kan du. Det finns både studier som visar på att AMH nivåerna i blodprov ej påverkas och studier som visar att nivåerna påverkas, sänks, om man äter p-piller. Hur mycket värdet sänks varierar. En del studier har även undersökt annan hormonell antikonception alltså även de gestagena metoderna; minipiller, hormonspiral, p-spruta och p-stav.

Sammanfattande studier av litteraturen pekar på att det finns kontroverser och att alla studier inte drar samma slutsatser. Det verkar även vara så att detta kan påverkas av hur länge du ätit p-piller. Nivåerna verkar också återställa sig efter det att man slutat. Hur lång tid detta tar finns inget säkert svar på. Det kan ha ett värde att ta detta blodprov samtidigt som man har/tar preventivmedel med hormoner.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Detta blodprov kan tas vilken dag som helst i cykeln.

Kompletterande tester

Detta test kan kompletteras med Sköldkörteltestet där det ingår 3 st analyser av TSH, fritt T3 och fritt T4. Detta för att kunna se om en rubbning i sköldkörteln försvårar en graviditet.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall.

Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare. För att utreda resultatet av blodprovet vidare behöver man konsultera en läkare som kan bedöma den sammanlagda informationen; både anamnes, prover och undersökningar. Dra inte själv för stora slutsatser baserat endast på resultatet av ett blodprov. Läs mer här.

Följande blodmarkörer ingår i AMH provet:

Analysgrupp Analys
Hormoner

AMH

Frågor och svar om AMH-provet

Om provet

Vem passar AMH-provet för?

Nivån av AMH i blodet korrelerar med antalet äggblåsor, men anger inte ett exakt antal. Det säger heller ingenting om äggens kvalité. Provet kan påvisa en, av många, orsaker till att en kvinna har svårt att bli gravid.

Vad betyder ett högt värde av AMH?

Ett högt värde innebär i de flesta fall att kroppen har en god äggreserv. Det innebär att ett högre AMH-värde ökar sannolikheten att du har ett högt AFC, det vill säga antal antrala folliklar. Analysen säger dock ingenting om äggens kvalitet. Det kan även förekomma hos kvinnor som har polycystiskt ovarialsyndrom. Då kan det vara svårt att bli gravid trots att man har ett högt AMH-värde.

Vad betyder ett lågt värde av AMH?

Kroppen får naturligt lägre AMH-värden med tiden. Låga AMH-värden kan innebära att äggcellerna är för små och inte hinner bli mogna för befruktning innan de lossnar. Det kan även innebära att äggreserven börjar ta slut. Sannolikheten för graviditet är mindre än vanligt vid låga AMH-värden, men det är inte omöjligt att bli gravid. Observera att om du tog/hade preventivmedel med hormoner vid tiden för blodprovet kan värdet ha sänkts på grund av detta. Dra inte för stora slutsatser baserat endast på ett blodprov och ställ inte en egen diagnos. Konsultera läkare om du vill ta reda på mer om din fertilitet.

Vilka andra fertilitetsprov finns hos Medisera?

Sköldskörteltestet

Analys sker av TSH, fritt T3 och fritt T4 och påvisar eventuella rubbningar i sköldkörteln. Rubbningar kan i vissa fall påverka möjligheten att bli gravid.

Progesteron- & Östrogentestet

Analys sker av progesteron och östrogen. Progesteron är ett av de hormon som påverkar fertiliteten.

Fertilitetstest Äggstatus

Analys av 15 olika värden, exempelvis AMH, FSH, LH, testosteron och T4. Testet visar bland annat antalet äggblåsor, men anger inte ett exakt antal.

Graviditetstest

Analys sker av hCG och påvisar om en kvinna är gravid eller inte.

Finns blodprov som påvisar äggens kvalité?

Nej, det finns inget blodprov som kan påvisa äggens kvalité. För detta krävs en utredning av en gynekolog. En kvinna som försökt bli gravid i minst 12 månader bör kontakta läkare för att kunna påbörja en infertilitetsutredning.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något speciellt inför provtagning?

Blodprovet kan tas valfri dag i menstruationscykeln. Det finns olika studier gällande om p-piller eller hormonbehandling påverkar resultatet, läs mer här. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Medisera.

Kan flera prov bokas och genomföra samtidigt?

Det går att beställa flera blodprov på samma gång. Därefter går du till valt provtagningsställe för att ta blodproven under öppettiderna. Vid ankomst anges vilket av proverna som önskas genomföras.

Om resultatet

Hur fort kommer resultatet?

Efter att provtagning skett tar det 2 till 6 vardagar tills dess att provresultatet går att se i ”Min Journal”. När svaren finns tillgängliga skickas ett sms/mail ut och meddelar detta. Som ny kund hos Medisera går det inte att logga in på ”Min Journal” förrän provsvaren är publicerade.

Ges förklaring till eventuella avvikande värden?

Nej, provsvaret påvisar enbart nivån av AMH. Det är omöjligt att avgöra orsaken till detta enbart via blodprov. För att hitta orsaken till avvikande värden behöver en heltäckande bedömning ske av en läkare/gynekolog.

Vid vilka tillfällen bör läkare kontaktas?

Om värdena är gravt avvikande kommer en ansvarig läkare att kontakta dig för att ge råd om vad som bör göras. Vid sjukdom eller sjukdomssymtom bör alltid läkare kontaktas för utredning. Har försök att bli gravid skett i minst 12 månader bör även läkare kontaktas för att påbörja fertilitetsutredning.

Var finns mer information om AMH och dess påverkan för fertilitet?

Läs gärna vår artikel ”AMH – vad är det för typ av blodprov och vad kan det ge mig

Beställ AMH prov – Anti-Mylleriskt hormon - 855 kr

Så fungerar Min Journal