Borrelia antikroppar (IgM & IgG)

Borrelia antikroppstest via blodprov är för dig som vill undersöka om du har antikroppar för borrelia. Följande ingår:

  • Borrelia antikroppar IgM och IgG
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • Svaret visas som negativ, svagt positiv, måttligt positiv samt starkt positiv för båda typerna av antikroppar och ger dig en kvalitativ indikation på förekomst och grad av antikroppar i ditt blod.
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisningar: Du behöver inte fasta eller ta detta blodprov vid en specifik tidpunkt på dygnet.

Information om Borrelia test via blodprov

  • Patienter reagerar immunologiskt mycket individuellt på borreliabakterien och antikroppsnivåerna i serum kan vara förhöjda i varierande grad hos olika patienter.
  • Antibiotikabehandling kan påverka antikroppssvaret. Antibiotikabehandling av borrelia tidigt i infektionsförloppet kan fördröja eller helt undantrycka IgG svaret.
  • Om du har fått erythema migrans, det vill säga en hudrodnad på platsen där du fick fästingbettet, rekommenderas det att du får en klinisk diagnos direkt hos din läkare och blodprov är i de flesta fall inte nödvändigt. Patienter med erytema migrans bildar bara påvisbara antikroppar i cirka 50 % av fallen. Hudrodnaden uppkommer 1-4 veckor efter bettet, men alla som blivit biten av en fästing får ej hudrodnad.
  • Förhöjda antikroppsvärden kan finnas kvar månader eller år även efter antibiotikabehandling varför behandlingskontroll inte anses motiverad.
  • Vid olika infektioner och autoimmuna sjukdomar förekommer det falskt positiva svar. Av dessa kan nämnas: EBV- och CMV-infektion samt vid autoimmuna tillstånd och syfilis.

Svarstid

Det kan ta upp till 2 veckor innan du får ditt svar på denna analys.

Följande blodmarkörer ingår

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Borrelia antikroppar IgM

Borrelia antikroppar IgG

Hur lång tid tar det innan man får antikroppar mot Borrelia som går att mäta via blodprov?

Generellt sett kan det ta ungefär 2 till 4 veckor efter en Borrelia-infektion innan mätbara nivåer av antikroppar kan upptäckas i blodet. IgM-antikroppar är vanligtvis de första som produceras och kan vara detekterbara i detta tidsintervall. IgG-antikroppar tar längre tid att utveckla och kan börja uppträda några veckor efter IgM-antikropparna. Tiden det tar för en person att utveckla mätbara antikroppar mot Borrelia som kan detekteras i ett blodprov kan variera från individ till individ. Det beror på flera faktorer, inklusive den specifika Borrelia-stammen, immunsystemets respons och testens känslighet.

Vad är skillnaden mellan IgM och IgG antikroppar mot Borrelia?

IgM-antikroppar är de första som produceras som svar på en Borrelia-infektion och är mer involverade i de tidiga stadierna av immunsvaret. IgG-antikroppar följer sedan och kan finnas i kroppen under en längre tid för att ge skydd mot återinfektion. Båda typerna av antikroppar kan vara användbara vid diagnos och övervakning av Borrelia-infektioner.

IgM-antikroppar används vanligtvis för att bekräfta en tidig Borrelia-infektion, särskilt under de första veckorna efter infektion. De kan vara användbara för att snabbt fastställa om en person nyligen har smittats.

IgG-antikroppar används ofta för att bekräfta en tidigare Borrelia-infektion, eftersom de tenderar att vara närvarande under en längre tid. En ökning av IgG-nivåerna över tiden kan indikera en pågående infektion.

Vad betyder svaret?

Svaret visas som negativ, svagt positiv, måttligt positiv samt starkt positiv för båda typerna av antikroppar och ger dig en kvalitativ indikation på förekomst och grad av antikroppar i ditt blod. Du kan läsa mer här.

Vad kan ett negativt svar på borrelia antikroppar IgG och ett positivt svar på borrelia antikroppar IgM betyda?

Svag positiv utfall på IgM med negativ IgG ger ett ospecifikt svar. Generellt sett kan det ta ungefär 2 till 4 veckor efter en Borrelia-infektion innan mätbara nivåer av antikroppar kan upptäckas i blodet. IgM-antikroppar är vanligtvis de första som produceras och kan vara detekterbara i detta tidsintervall. IgG-antikroppar tar längre tid att utvecklas och kan börja uppträda några veckor efter IgM-antikropparna. Resultatet kan därför inte säkerställa en borreliainfektion men kan eventuellt tala för en begynnande reaktion på en tidig borreliainfektion.

Får jag en diagnos?

Nej, du får inte en diagnos genom att ta ett blodprov hos Medisera, du får svar på om du har antikroppar eller inte och i vilken grad.

Beställ Borrelia antikroppstest - 795 kr

Så fungerar Min Journal