Världsnjurdagen 2020 – förebygga & förhindra

12 mars 2020

Världsnjurdagen vill uppmärksamma människor på vikten av njurarnas funktion för ett hälsosamt liv. Man vill öka medvetenheten gällande förebyggande insatser och riskfaktorer samt hur det kan vara för människor som lever med njursjukdom. I samband med dagen sker det hundratals events runt om i världen. Världsnjurdagen startade 2006 och varje år fokuserar på ett visst tema. 2020 är temat vikten av förebyggande interventioner för att förhindra njursjukdom och minska antalet som insjuknar.

Hur många är drabbade av njursjukdom?

Njursjukdom är en icke-smittsam sjukdom och globalt räknar man med att cirka 850 miljoner människor är drabbade. För en av tio vuxna är sjukdomen kronisk. Antalet som drabbas ökar från år till år. Globalt saknar många länder strategier och resurser för att möta behoven, både gällande förebyggande insatser och dialys. Gällande Sverige räknar man med att runt en miljon personer har kronisk njursjukdom. Av dessa har drygt hälften en måttligt nedsatt funktion, 6 000 är njurtransplanterade och 4 000 går i dialys.

Viktigt med tidig upptäckt, förebyggande insatser och ökad kunskap

Njursjukdom kan förebyggas och utvecklingen bromsas om man blivit sjuk genom tillgång till enkel diagnostik och tidig behandling. Högt blodtryck och diabetes är riskfaktorer gällande att drabbas. I Sverige har vi blivit bättre på tidig upptäckt och behandling så därför stagnerar antalet som behöver dialys och njurtransplantation.

Ett blodprov kan ge information

Man kan upptäcka njursjukdom eller sviktande funktion genom ett blodprov. De kontroller man gör är till exempel eGFR (en beräkning av njurfunktion för att estimera njurens glomerulära filtrationshastighet) albumin, natrium, kalium, kalcium, kreatinin och Cystatin C.

Njursjuka och virusinfektioner

I år är vill vi nämna den pågående pandemin av Coronaviruset då njursjuka har en högre risk att drabbas. Njurförbundets ordförande, Håkan Hedman, beskriver en oro bland dem som är njursjuka, transplanterade eller går i dialys då dessa grupper har nedsatt immunförsvar och därför riskerar att drabbas hårdare om de blir smittade. Alla aktiviteter i Sverige i samband med Världsnjurdagen arrangerade av Njurförbundet är inställda på grund av oro för smittspridning av coronaviruset.

Beställ Hälsokontroll Stor där njurfunktion ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.