hälsokontroller räddar liv

Hälsoundersökningar räddar liv & bidrar till forskningen

14 maj 2019

I Västerbotten var det många som dog av hjärt-kärlsjukdomar på 1970 och 1980 talen. Landstingspolitikerna beslöt därför att erbjuda hälsoundersökningar till alla i förebyggande syfte. Länet utgick från en överdödlighet (jämfört med riket i sin helhet) vid starten av projektet och denna har minskat och till och med sjunkit under snittet för riket. Åderförkalkningssjukdomar har varit det största problemet, men sundare vanor gällande kost, alkohol, tobak och motion har minskat infarkterna. Nu vet man genom en forskningsstudie att hälsoundersökningarna vid 40-, 50- och 60- års ålder har påverkat i en positiv riktning. Under en 16-års period skulle 600 fler personer ha dött om inte hälsoundersökningarna fanns.

Västerbotten skulle haft en överdödlighet om inte systematiska hälsokontroller införts

Margareta Norberg, koordinator för Västerbottens Hälsoundersökningar önskar att alla företag i Västerbotten skulle låta de anställda gå på betald arbetstid, för att fler skulle kunna komma. ”Vi behöver även forska vidare för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom fenomenet, så att vi kan förklara det bättre.” säger hon i en intervju i Sveriges Radios P4, 2016.

Forskningsstudie

Det har inte funnits tillräckliga studier för att kunna påvisa att hälsoundersökningar får avsedd effekt, men 2016 visade forskare i Umeå att 587 fler personer hade dött i Västerbotten under en 16-årsperiod (1990-2006) om dödligheten varit densamma som medeltalet i resten av Sverige. Läkaren Margareta Norberg som också är koordinator för hälsoundersökningar i Västerbotten menar att detta ger ett starkt stöd för att fortsätta arbeta med förebyggande hälsovård. Hon är övertygad att hälsoundersökningarna sparar pengar och en studie för att visa denna effekt planeras.

Effekten av förebyggande hälsovård?

Det är framförallt hjärt-kärl-sjukdomar som minskat men även andra förtida dödsfall i till exempel cancer och andra sjukdomar. En sundare, mer medveten livsstil är en rimlig förklaring. Effekten har visat sig större bland kvinnor än bland män, men anledningen till detta kan man endast spekulera i.

Region Västerbotten fortsätter erbjuda hälsoundersökningar till alla

Det positiva resultatet av studien har lett till att regionen fortsätter erbjuda hälsoundersökningar till alla. VHU (Västerbottens hälsoundersökningar) har som mål att: ”motivera och stödja hälsosammare levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes”.

Norr- och Västerbotten även del av SCAPIS

2016 introducerades även SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study), som är Sveriges största forskningsprojekt inom hjärta-kärl och lungor. Man skall bygga upp världens största kunskapsbank för framtida forskning gällande individuella faktorer vid hjärt- och lungsjukdom. Forskningen har bedrivits vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus samt vid fem andra universitetsorter runt om i Sverige. Projektet har i huvudsak finansierats av Hjärt-Lungfonden. 30 000 slumpvis utvalda personer mellan 50-64 år kommer att deltaga.

Norr- och Västerbotten är unika inom SCAPIS eftersom man under drygt 30 år byggt upp mycket information om hälsoläget i befolkningen genom Västerbottens hälsoundersökningar och Monica projektet. Anders Blomberg, ansvarig forskare, överläkare och professor i lungmedicin vid Norrlands universitetssjukhus:
”Detta ger oss fantastiska möjligheter att identifiera nya samband mellan potentiella markörer för sjukdom i tidigare insamlade blodprov och aktuella fynd på hjärt-lungsjukdom i SCAPIS-studien”.

Ett blodprov skall räcka

Ett av målen är att det i framtiden skall räcka med ett blodprov för att se om man ligger i riskzonen för att drabbas.

SCAPIS 2019

SCAPIS är nu inne i analysfasen av informationen som samlats in från hälsoundersökningar av 30 000 svenskar av de sex universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Under 2019 kan vi förvänta oss att få veta mer om resultatet från studien. Göran Bergström, Huvudansvarig SCAPIS, Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset:
”Tänk om vi tack vare SCAPIS kan skjuta hjärt-kärlsjukdom upp i åldrarna. Ja, kanske till och med förhindra den helt och hållet. Tänk.”

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.