blodtryck och blodvarde

Högt blodtryck och blodvärde

4 juli 2019

Blodtryck och blodvärde är betydelsefulla hälsomarkörer som kan avslöja mycket om hur kroppen mår. När man tar blodtrycket mäter man hur hög belastning kärlväggarna utsätts för vid varje hjärtslag. Detta brukar anges som över- och undertryck, exempelvis 120/80 mmHg. Denna enhet: mmHg, det vill säga millimeter kvicksilver, är ett mått för tryckmätning och används mest inom sjukvården. Enhetens namn kommer ursprungligen av hur många millimeter kvicksilvret i en barometer sjönk respektive steg när lufttrycket förändrades. Det övre, systoliska trycket är en viktig faktor när man bedömer risken för kardiovaskulära sjukdomar. Blodvärdet påvisar mängden röda blodkroppar (erytrocyter) i blodet det vill säga koncentrationen av hemoglobin (Hb). Erytrocyter är avgörande för kroppens funktion då de ansvarar för syretransporten till alla vävnader och organ.

Vad ligger bakom högt blodtryck?

Blodtrycket bör ligga mellan 100-140/60-90 mmHg. Överstigande värden räknas som hypertoni, högt blodtryck. I de flesta fall går det inte att fastställa någon direkt orsak till hypertoni. Ofta handlar det om en kombination av livsstilsbetingade, ärftliga och medicinska faktorer. Övervikt, ålder, dålig kondition, stress, rökning, högt salt-, koffein- och alkoholintag kan vara bidragande orsaker, liksom diabetes och underliggande njursjukdomar. P-piller, vissa hormonbehandlingar, antiinflammatoriska preparat (NSAID) och andra läkemedel kan också ha blodtryckshöjande effekt.

Symtom vid högt blodtryck

De vanligaste symtomen vid förhöjt blodtryck är huvudvärk och trötthet. Dessa blir mer påtagliga vid kraftig hypertoni och kan i svårare fall åtföljas av illamående och andnöd. Högt blodtryck kan med tiden försvaga kärlen och orsaka bestående skador på organen, vilket kan leda till allvarliga komplikationer som stroke, hjärtinfarkt, blindhet, njur- och hjärtsvikt.

Vad ligger bakom högt eller lågt blodvärde?

Blodvärdet bör normalt ligga mellan 120-155 g/L för kvinnor och 130-170 g/L för män. Är värdet högre eller lägre tyder det på att något inte står rätt till.

Rökning är den vanligaste orsaken till förhöjt blodvärde eftersom den inhalerade kolmonoxiden hindrar hemoglobinet i de röda blodkropparna från att ta upp syre. Kroppen försöker då kompensera syrebristen genom att producera fler syretransportörer. Av samma anledning kan obstruktiva lungsjukdomar leda till förhöjt blodvärde. Polycytemia vera är en annan kronisk sjukdom som påverkar benmärgens funktion och orsakar överproduktion av erytrocyter. Uttorkning kan också göra blodet mer ”koncentrerat”.

Lågt blodvärde kan bero på blödningar från magen, kraftig menstruation eller för lågt intag av järn. Brist på B12 eller folsyra kan också orsaka anemi då de behövs vid tillverkningen av röda blodkroppar. Vissa sjukdomar kan även hämma produktionen av röda blodkroppar eller göra att de bryts ned i förtid.

Symtom vid högt blodvärde

Symtom är sällsynta men kan inkludera trötthet och huvudvärk. Polycytemi vera ger kraftigare symtom med yrsel, tyngdkänsla i huvudet, synrubbningar, rödsprängda ögon, rödflammigt ansikte, fyllnadskänsla i magen, svullnad i benen, risk för blodpropp, samt rodnad på händer, ben och fötter. Man kan även få klåda efter att man duschat/badat varmt.

Symtom vid lågt blodvärde

Vanliga indikationer på lågt blodvärde är kraftlöshet, trötthet, blek hy, yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, minskad sexlust, ”restless legs”, andfåddhet, öronsus, hjärtklappning, viktnedgång och nedstämdhet.

Vad innebär det att ha högt blodtryck och högt blodvärde?

Att ha både högt blodtryck och högt blodvärde innebär en väsentligt ökad risk för blodproppar, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar. Åderförfettning, åderförkalkning, kärlkramp, hjärtinfarkt, förstorat hjärta och hjärtsvikt är vanliga komplikationer.

Vad innebär det att ha högt blodtryck och lågt blodvärde?

Högt blodtryck och lågt blodvärde kan vara ett tecken på njursjukdom eller kronisk hjärtsvikt. Blodtryckshöjningen kan också vara en konsekvens av anemin då kroppen försöker kompensera syrebristen i hjärnan genom att pumpa upp mer blod till huvudet. Detta kan i förlängningen ge upphov till så kallad tyst stroke.

Hur kan man förebygga och behandla högt blodtryck?

Mindre stress, regelbunden motion, viktreduktion, minskat salt- och alkoholintag, rökstopp och en hälsosam, varierad kost kan verka förebyggande. Högt blodtryck kan även behandlas med medicinering som minskar belastningen på kärlen, exempelvis betablockerare, diuretika (vätskedrivande medel) eller ACE-hämmare (angiotensinreceptor-blockerare), ibland i kombination med blodförtunnande läkemedel.

Källor

www.1177.se om högt blodtryck

www.doktorn.com

www.netdoktor.se

www.blodcancerforbundet.se

www.internetmedicin.se

www.1177.se om blodbrist

Beställ blodstatustest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.