Vanliga frågor om PSA-test

PSA (total) står för prostataspecifikt antigen och är ett enzym som män har. PSA produceras i prostatan och finns i en hög koncentration i mannens sädesvätska.

Varför behövs analysen?

Analysen behövs för att undersöka om det finns sjukdom/risk för sjukdom i prostatan.

Vad betyder ett högt värde av PSA?

Sjukdomar i prostatakörteln kan leda till att halten av PSA i blodet ökar, men ett förhöjt PSA-värde i blodet behöver inte betyda att man har en sjukdom. Det kan bero på en godartad förstoring av prostatan och PSA värdet i blodet blir normalt högre med stigande ålder. Har man nyligen haft en infektion till exempel urinvägsinfektion, kan värdet påverkas.

Vad betyder ett lågt värde av PSA?

Att ha ett lågt värde PSA i blodet är normalt, de flesta har låga halter i blodet. Ett lågt värde av PSA innebär för de flesta en liten risk för allvarlig sjukdom och rekommendationen vid låga värden är att mäta PSA-halten igen efter 2–6 år.

Får man en diagnos om man testar PSA?

Nej, det får man inte. PSA-analysen ger inte ett entydigt svar, man kan inte tala om “ett normalt värde” utan istället se det som en riskbedömningsmarkör. Bedömningen behöver ta hänsyn till fler faktorer än PSA-värdet i blodet. För en diagnos behövs det kompletterande undersökningar och inhämtande av din sjukdomshistorik för en bredare bedömning av vad ditt blodvärde betyder.

Finns det andra tester för prostatacancer?

Ja, det finns det. Stockholm3 testet är ett blodprov av PSA (total) som genom att även ta hänsyn till markörer gällande proteiner och genetik samt klinisk data i en avancerad algoritm ger dig en riskbedömning gällande prostatacancer. Man utgår ifrån blodanalys av PSA (total) och om totalt PSA ≥ 1,5 ng/ml, det vill säga är lika med eller större än 1,5 ng/ml, utförs även analys avseende proteiner och genetiska förändringar. Observera att Stockholm3 och endast PSA (total) har olika referensvärden.

Vad är skillnaden mellan Stockholm 3 test och ett vanligt PSA-test?

Stockholm3 identifierar i stort sett samtliga fall där cancern behöver behandlas, endast analys av PSA har visat sig missa vissa behandlingskrävande fall av cancer. Endast PSA analys kan inte skilja mellan farlig och ofarlig cancer och detta leder till att män gör biopsi av prostatan utan att det behövs. Biopsin kan ge biverkningar. Stockholm3 halverar antalet onödiga biopsier. Resultatet av PSA-analys kan vara svårtolkat, Stockholm3 ger rekommendationer utifrån risknivå. Nästan 50% av de män som gjort Stockholm3 har haft så låg risk att de inte behöver ta ett nytt test förrän om sex år.

Läs mer om Stockholm3 testet här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.