Hjärtsvikt blodanalys

Hjärtsvikt och blodanalysen NT-proBNP

14 februari 2019

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtat är en muskel som pumpar runt blodet i vår kropp men när man drabbas av hjärtsvikt får kroppen inte tillräckligt med blod därför att hjärtat inte orkar och cellerna i kroppen får närings- och syrebrist. Man räknar med att ca en kvarts miljon människor i Sverige är drabbade av hjärtsvikt och sjukdomen blir vanligare med stigande ålder. Bakomliggande orsaker är till exempel tidigare hjärtinfarkt, klaffsjukdom, kärlkramp eller högt blodtryck. Symtomen kan vara diffusa och det finns troligtvis många som inte har fått en riktig diagnos. Kvinnor och män kan delvis uppvisa olika sjukdomsbild och symtom men drabbas i ungefär lika stor utsträckning. Man kan inte bota hjärtsvikt men gällande diagnostik och tillgängliga behandlingar har det skett stora framsteg de senaste decennierna.

Hur påverkas kroppen av hjärtsvikt?

Kroppen frisätter stresshormoner som exempelvis noradrenalin och adrenalin för att tvinga hjärtat att pumpa mer effektivt. Den ökade nivån av stresshormoner pressar hjärtat ytterligare och även andra organ påverkas. Man kan gå upp i vikt på grund av att kroppen samlar på sig vatten och salt, så kallat ödem, som en följd av det försämrade blodflödet.

Olika typer av hjärtsvikt

Systolisk hjärtsvikt betyder att hjärtats vänsterkammare har en nedsatt förmåga, den kan inte dra ihop sig på ett normalt sätt med följden att pumpförmågan sänks. Diastolisk hjärtsvikt innebär att kammarväggen inte är tillräckligt elastisk, vilket leder till att hjärtat inte fylls med blod som det skall, det är inte själva pumpförmågan som brister. Kronisk hjärtsvikt utvecklas över tid och ofta som ett resultat av hjärtinfarkt eller/eller högt blodtryck. Akut hjärtsvikt kan man drabbas av vid hjärtinfarkt eller vid lungödem och detta är ett livshotande tillstånd.

Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Här följer en lista på vanliga symtom vid hjärtsvikt:

  • Man känner sig andfådd vid ansträngning, orkar mindre
  • Man kan känna sig andfådd även när man vilar
  • Trötthet när man anstränger sig, nedsatt fysisk förmåga
  • Hjärtklappning
  • Minskad aptit, svårt att äta
  • Hostar på natten
  • Man behöver ofta kissa på natten, svårt att sova plant
  • Svullna fötter/fotleder/ben
  • Svårigheter att andas
  • Blåaktiga läppar och naglar

Vad är NT-proBNP?

NT-proBNP eller B-typ natriuretisk peptid (BNP är en förkortning av engelskans brain natriuretic peptide) är en typ av peptidhormon som utsöndras från hjärtats kammare och hjärnan och som fyller en funktion för osmosregleringen. Osmosregleringen, eller kroppens vätske- och elektrolytbalans, är en av de viktigaste homeostatiska mekanismerna i kroppen. Cellerna behöver bland annat rätt vätskebalans och balans mellan natrium och kalium för att fungera. Är osmosregleringen ur balans påverkas blodvärdena av natrium och kalium och man kan drabbas av ödem, det vill säga att vätska ansamlas i vävnader i kroppen och man blir svullen. Man kan mäta BNP genom ett blodprov i diagnostiskt syfte gällande hjärtsvikt.

Socialstyrelsen om NT-proBNP och hjärtsvikt

Socialstyrelsen ger metoden en trea på en tiogradiga skalan (där ett är det starkaste betyget) och skriver följande: ”mätning av natriuretisk peptid kan med hög säkerhet utesluta hjärtsvikt hos obehandlade personer och har stor klinisk relevans. Vid obehandlad misstänkt hjärtsvikt kan natriuretiska peptider (BNP eller NT-proBNP) användas med god säkerhet för att utesluta hjärtsvikt (evidensstyrka 2).” Man skriver att BNP och NT-proBNP har ett så kallat ”högt negativt prediktivt värde”,  förkortat NPV, det vill säga att metoden har förmåga att utesluta hjärtsvikt. Vid ålder och könsstandardiserade referensvärden visar studier på ett NPV på 99%. Utmaningarna består i att finna de korrekta beslutsgränserna för patienter inom primärvården på grund av variabiliteten med hänsyn till kön, ålder, kardiella tillstånd eller pågående behandling. Studier från primärvården visar att kombinationen av EKG och NT-proBNP var värdefulla metoder för att kunna utesluta hjärtsvikt.

Medisera stödjer hjärt-forskningen

Under 2018 och 2019 stöttar Medisera hjärtforskningen genom att skänka pengar till Hjärt-Lungfonden.

Beställ NT-proBNP test här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.