Vem får beställa och ta blodprov?

Blodprov är en vanlig undersökning som kan göras av många olika anledningar. Blodprov som tas i armvecket kallas för ett venöst blodprov och de som tas i fingertoppen kallas kapillärt blodprov. Mediseras blodprov tas venöst.

Läs mer om de hälsokontroller via blodprov som Medisera erbjuder.

Vem får beställa blodprov?

Mediseras blodprov riktar sig i första hand till privatpersoner som fyllt 18 år som har ett tolvsiffrigt svenskt personnummer, en mobiltelefon och ett e-postkonto. Medisera behöver detta för att hantera elektroniska remisser.

Vem får ta blodprov?

Inom den frivilliga hälso- och sjukvården finns det inga särskilda regler för vem som får ta ett blodprov. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

Medisera är vårdgivare och som en sådan ansvarar Medisera för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter skall fördelas.

Vårdgivarens ansvar

Vårdgivaren har ett organisatoriskt ansvar och ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård. Det finns också särskilda regler om vårdgivarens ansvar inom olika områden. Vårdgivaren ska till exempel:

  • ansvara för att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens
  • anmäla verksamheten till vårdgivarregistret
  • se till att verksamheten har ett ledningssystem, det vill säga de rutiner och processer som behövs för att
  • verksamheten ska ha en hög kvalitet
  • se till att det finns rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler
  • utreda och anmäla händelser som kan leda till vårdskador.
Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.