Medisera världsnjurdagen

Världsnjurdagen 2022 – ta hand om dina njurar

10 mars 2022

I samband med världsnjurdagen vill Medisera uppmärksamma njurarna och deras livsviktiga funktioner. Njurarna kan utsättas för ett antal olika sjukdomar, många av dem kan man med sannolikhet undvika. I artikeln får du veta mer om hur njursjukdomar kan upptäckas och hur du kan ta hand om dina njurar.

Vad är en njursjukdom?

En njursjukdom innefattar sjukdomar som skadar njurarna och deras funktion. Man brukar dela in sjukdomarna i två kategorier: medicinska njursjukdomar och kirurgiska njursjukdomar. Medicinska njursjukdomar är till exempel diabetisk njursjukdom och njurinflammation. Vanliga kirurgiska njursjukdomar är njursten och njurcancer.

Njursjukdomar har en riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom och andra följdsjukdomar. Över en halv miljon människor i Sverige idag har kronisk njursjukdom och antalet ökar.

Njurarnas livsviktiga funktioner

Njurarna arbetar precis som hjärtat dygnet runt utan vila. De kallas för kroppens reningsverk och kan filtrera upp till 180 liter kroppsvätska varje dag. Därtill har njurarna flera andra livsviktiga uppgifter.

Renar blodet

Njurarna renar blodet från ämnen som kroppen inte behöver. Varje minut strömmar mer än en liter blod genom dem. I urinet finns rester i form av gifter och slaggämnen från bland annat maten vi äter. Njurarna ser till att resterna inte bildar en urinförgiftning genom att de åker ut med urinen.

Filtrerar kroppsvätska

I varje njure finns små blodkärl och i dessa sker reningsprocessen. Genom kärlens artärer strömmar blod under högt tryck. Detta gör att kroppsvätskan trycks genom kärlväggarna, som fungerar som ett slags filter.

Balanserar blodtryck och vätska

Mängden vatten i kroppen regleras av njurarna. Om kroppen har för mycket vatten kan det leda till påföljder som högt blodtryck och problem med andningen. För att hålla en balanserad vätskenivå producerar njurarna därför urin i måttlig mängd. Om blodtrycket höjs gör de av med vatten och salt via urinen. Om trycket sjunker ser njurarna till att vatten och salt hålls kvar genom att minska på urinmängden.

Producerar hormoner och aktiverar D-vitamin

Njurarna producerar hormonen erytropoetin och renin. Erytropoetin kontrollerar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen och renin reglerar blodtrycket. Njurarna har även en viktig roll när det kommer till kroppens skelett. När kroppen får i sig ämnet kalk via mat stärks skelettet, men kalket kan endast tas upp med hjälp av D-vitamin. I detta händelseförlopp har njurarna ansvaret att aktivera D-vitaminet i kroppen.

Reglerar salter och pH-värde

Njurarna ser till att cellerna fungerar genom att reglera salt- och pH-värde i blodet. För att cellerna ska fungera har njurarna till uppgift att ge dem syre, vatten, energi och salt. Även blodets pH-värde måste ligga på passande nivå. Njurarna ser till att cellerna fungerar genom att anpassa salt- och surhetsgraden i blodet och kontrollera hur mycket kroppen tar upp av olika mineraler.

Så tar du hand om dina njurar

Det finns faktorer som ökar risken för att utveckla njursvikt, alltså när njurens funktion är försvagad. Faktorer som påverkar njurens funktion är:

  • Diabetes
  • Högt blodtryck
  • Åderförfettning
  • Övervikt
  • Rökning
  • Ärftlighet
  • Ålder
  • Hjärt- och kärlsjukdom

Genom att äta hälsosamt, träna och undvika livsstilsvanor som rökning och alkohol skapar du bättre förutsättning för dina njurar. Att tidigt upptäcka symptom och söka vård kan bidra till att utvecklingen av sjukdomen bromsas.

Hur upptäcks en njursjukdom?

Då det finns många olika typer av njursjukdomar, finns det således många olika symptom. Vid njursvikt kan man känna sig trött, illamående och frusen. Njursten kan orsaka smärta vid rygg och mage. Andra vanliga symptom vid problem med njurar är svullna fötter, blod i urinen och problem med ämnesomsättningen. Vid symptom och misstanke för njursjukdom bör du uppsöka läkare för vidare vård.

Njurar och blodmarkörer

Njurtestet passar för personer som vill undersöka och följa blodvärden som är kopplade till njurens funktion. Kraftigt avvikande värden kan påvisa förhöjd risk för vissa sjukdomar.

Källor

njurförbundet.se

1177.se

ki.se

Beställ Mediseras njurtest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.