Världshälsodagen 2022

Världshälsodagen 2022: Hur påverkas världshälsan av vår miljö- och samhällsstruktur?

7 april 2022

Den 7 april varje år infaller Världshälsodagen som hedrar grundandet av Världshälsoorganisationen WHO år 1948. Inför varje världshälsodag väljs ett tema ut som belyser ett prioriterat hälsoområde. I år handlar temat om kopplingen mellan planeten och människors hälsa. WHO vill uppmärksamma de brådskande globala åtgärder som behövs för att hålla människor och planeten frisk genom att skapa samhällen fokuserat på välmående.

Miljöns påverkan på hälsan

WHO uppskattar att mer än 13 miljoner dödsfall runt om i världen årligen beror på miljöorsaker som kan undvikas. Detta inkluderar klimatkrisen som är det enskilt största hälsohotet som mänskligheten står inför.

Över 90 % av alla människor i världen andas ohälsosam luft till följd av förbränning av fossila bränslen. Temperaturen stiger, vilket leder till att myggor kan sprida sjukdomar längre och snabbare än någonsin tidigare. Extrema väderhändelser och vattenbrist tvingar människor att lämna sina hem och påverkar deras hälsa. Föroreningar som plast finns runt om vår natur och har tagit sig in i vår näringskedja.

Politiska, sociala och kommersiella beslut driver hälsokrisen

Våra politiska, sociala och kommersiella handlingar driver klimat- och hälsokrisen. Verksamheter som producerar processade och ohälsosamma livsmedel bidrar till fetma, som i sin tur leder till att cancer och hjärtsjukdomar ökar. Föroreningar från flygplan orsakar dödsfall varje minut genom att människor drabbas av olika sorters hjärt- och lungsjukdomar. Att bli mer medveten över sina konsumtionsval är därför en väg till förbättrad hälsa för både sig själv, andra människor och planeten.

God ekonomi leder till välbefinnande

Den nuvarande utformningen av ekonomin leder till en orättvis fördelning av inkomst, rikedom och makt. Alltför många människor lever i fattigdom och instabilitet. En välmående ekonomi har mänskligt välbefinnande, rättvisa och ekologisk hållbarhet som mål. Dessa mål bör innehålla långsiktiga investeringar, välbefinnande budgetar, socialt skydd, juridiska och skattemässiga strategier. Att bryta cyklerna av förstörelse för planeten och människors hälsa kräver lagstiftningsåtgärder, företagsreformer och individer som får stöd att göra hälsosamma val.

Covid-19 lyfte fram världens orättvisor

Medan covid-19 visade världen vetenskapens helande kraft, lyfte den också fram orättvisorna. Pandemin har avslöjat svagheter på många områden i samhället och understrukit vikten av att skapa hållbara, välbefinnande samhällen som är engagerade i att uppnå rättvis hälsa.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Under 2015 stiftade världens stats- och regeringschefer globala mål för hållbar utveckling. Världens ledare har gett sitt löfte att uppnå målen till år 2030. Dessa mål kallas för Agenda 2030 och består av punkter som avser att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa trygga samhällen globalt. Alla länder har nu ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

17 mål har tagits fram för Agenda 2030. Ett av dessa mål handlar om god hälsa och välbefinnande. Målet innehåller bland annat punkter som:

  • Minska mödradödligheten.
  • Säkerställa att barn under 5 år inte dör av orsaker som kan förebyggas.
  • Utrota epidemier som aids, tuberkulos, malaria.
  • Bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.
  • Minska antal människor som dör av icke-smittsamma sjukdomar.
  • Främja psykisk hälsa och välbefinnande.
  • Förebygga och behandla drogmissbruk.
  • Halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor.
  • Säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.
  • Minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.

Få kunskap om dina blodvärden

Medisera vill tillgängliggöra medicinsk information via blodmarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa. Syftet handlar om att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling.

Källor

fn.se

who.int

Läs mer om Hälsokontroll Stor här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.