Fysisk aktivitet

Rör du på dig för lite?

7 september 2018

Har du svårt att få tiden att räcka till? Har du ett stillasittande arbete? Pendlar du sittandes och länge till ditt arbete? I många länder har människor svårt att få till en livsstil som erbjuder fysisk aktivitet på daglig basis. Det kan vara alltifrån en stressad och pressad livsstil till kulturella hinder på vägen. Svårigheterna ser olika ut för människor i olika delar av världen, men nu har det kommit en rapport som ger svart på vitt att det är ett globalt bekymmer att vi rör på oss för lite.

WHO om fysisk inaktivitet

WHO (World Health Organization) skriver på sin hemsida om en ny rapport från The Lancet Global Health där man drar slutsatsen att 1 av 4 vuxna inte rör på sig tillräckligt mycket. Detta innebär att 1,4 miljarder människor motsvarande 28 % av världens befolkning är fysiskt inaktiva. I vissa länder, menar man, kan siffran vara 1 av 3 vuxna. Rapporten är skriven av 4 experter inom WHO.

Kvinnor rör på sig mindre än män

Rapporten visar att kvinnor rör på sig mindre än män, det skiljer sig 8% på global nivå. Störst är skillnaden i södra och centrala delar av Asien, i Mellanöstern och norra Afrika. Man menar att förklaringen kan vara att män och kvinnor ägnar sig åt olika typer av aktiviteter (hemma eller på arbetet) med olika typer av intensitet. Tidigare forskning pekar på att kvinnor rör sig mindre på fritiden och med lägre intensitet än män. Kvinnor kan avskräckas från fritidsaktiviteter på grund av brist på trygga och tillgängliga ställen att utöva dem på. Man menar även att faktorer som kulturella normer, traditionella roller och bristande stöd från omgivningen kan hindra kvinnor och flickor från att aktivera sig fysiskt. Dessa faktorer behöver förstås bättre för att uppnå de beteende förändringar som krävs för att minska skillnaderna mellan män och kvinnors grad av fysisk aktivitet på daglig basis.

I fattiga länder rör man sig mest

I länder med höga inkomster är flest fysiskt inaktiva (37%) jämfört med medelinkomstländer (26%). I länder med låga inkomster rör man på sig mest och här ligger siffran gällande fysisk inaktivitet på 16%.

More active people for a healthier world

I de nya globala målen för fysisk aktivitet (The new Global Action Plan on Physical Activity) skall fysisk inaktivitet reduceras med 10% fram till 2025 och med 15% fram till 2030. Rapporten från The Lancet Global Health konstaterar att den fysiska inaktiviteten globalt är oförändrad sedan 2001. Risken är stor att dessa globala mål för fysisk aktivitet inte kommer att uppnås.

Vad behöver göras?

WHO uppmanar nu alla länder i världen att ta detta på allvar och att prioritera frågor om hur man kan underlätta för människor att röra på sig dagligen oavsett ålder, förmågor eller kön.

Fysisk inaktivitet, risk för ohälsa och sjukdomar

Om vi rör på oss för lite ökar risken att drabbas av ohälsa och olika typer av sjukdomar exempelvis hjärt-kärlsjukdom, olika typer av cancer och diabetes. Även mentala sjukdomar har ett samband med fysisk inaktivitet.

Läs mer om Mediseras stora hälsokontroll som innehåller 35 blodmarkörer.

Läs mer

WHO

The Lancet Global Health, artikel om fysisk inaktivitet

WHO´s nya mål om fysisk aktivitet

WHO, Brochyr, Global action plan on physical activity 

 

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.