Övervikt och blodprover

Övervikt och blodprover

14 mars 2024

Övervikt är ett hälsotillstånd som förekommer allt oftare globalt och som kan kopplas till en rad olika hälsorisker och komplikationer. Att vara överviktig innebär att man väger så pass mycket att både hälsan och livet påverkas negativt. Att vara överviktig är inte en sjukdom i sig, men kan leda till sjukdomar som hjärtsvikt och diabetes. Det finns olika sätt att mäta och bedöma om ens vikt kan vara skadlig, bland annat genom blodprover och BMI. Om man lider av övervikt finns det hjälp att få. Denna artikel är skriven i samarbete med Eatit.

Body Mass Index (BMI)

BMI är ett mått på en persons kroppsmassa baserat på personens vikt och längd. BMI beräknas med hjälp av en formel där man tar kroppsvikten i kg, delat med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m^2). BMI tar inte hänsyn till kön, ålder eller hur man är byggd, vilket ibland kan ge missvisande värden. Därav bör komplementerande tester och kontroller göras för att säkerställa att man inte får ett korrekt värde. Bland annat kan man kontrollera midjemått och blodvärden i kombination med BMI för att få ett så nyanserat svar som möjligt.

Vad innebär BMI 25-30?

En BMI mellan 25 och 30 klassificeras som övervikt. Det indikerar att en person har en ökad mängd kroppsfett jämfört med vad som betraktas som hälsosamt för deras längd.

Vad innebär BMI 30 och över?

En BMI på 30 eller högre klassificeras som fetma. Det innebär en betydligt högre ackumulering av kroppsfett och ökad risk för olika hälsoproblem till följd av detta.

Risker med övervikt

Övervikt och fetma är starkt kopplade till en rad hälsorisker till exempel typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, problem med njurarna, högt blodtryck och andra metaboliska sjukdomar.

Vilka blodvärden är viktiga att kontrollera vid övervikt?

Om man är överviktig är det bra att undersöka vad man har för värden på blodmarkörer för att identifiera eventuella hälsorisker och komplikationer. Nedan följer några av de viktigaste:

Blodsocker

Höga nivåer av glukos och HbA1c (glykerat hemoglobin), innebär att kroppen kan ha svårt att reglera blodsockernivåerna och kan därigenom indikera risk för eller närvaro av diabetes.

Blodfetter

Förhöjda värden av LDL-kolesterol och triglycerider, vilket anses vara de dåliga fetterna som kan ansamlas i bland annat blodkärl. I kombination med låga värden av det bra HDL-kolesterolet kan man ha en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Njurvärden

Förhöjda nivåer av kreatinin och nedsatt eGFR (glomerulär filtrationshastighet) kan indikera njurskador. Om man har nedsatta eGFR-värden innebär det att njurarna inte gör av med kroppens avfallsprodukter som de ska, vilket kan vara ett första tecken på nedsatt njurfunktion.

Levervärden

Förhöjda nivåer av ASAT, ALAT och GGT kan indikera leverfunktionsskador och fettlever. Dessa enzymer finns i levern och om levern skadas eller blir sjuk frisätts dessa enzymer i blodet vilket gör att man kan se hur levern mår via blodprover. Vid övervikt och fetma kan fettdroppar i levern ta över vävnaden så att majoriteten av levern består av fett, detta kallas fettlever.

Eatit

Eatit är experter på livsstilsförändringar och viktminskning. Med ett team av dietister, läkare och psykologer kan du få hjälp att förändra din livsstil till en mer hälsosam och därigenom minska risken för sjukdomar och komplikationer kopplade till fetma eller övervikt. Du kan komma i kontakt med en dietist och ha möten digitalt eller via chatt där ni sätter upp en plan och mål tillsammans. Det kombinerat med kognitiv beteendeterapi (KBT) och i vissa fall medicin eller kirurgi kan hjälpa dig att inte bara återfå hälsan, utan också behålla den istället för att riskera att falla tillbaka i gamla mönster och drabbas av övervikt igen. Här kan du läsa mer om vad Eatit kan hjälpa dig med.

Beställ Blodpanel övervikt – viktminskning

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.