Njursjukdom och blodprov

Njursjukdom och blodprover – vad är eGFR?

22 mars 2024

Njurarna har flera olika funktioner och uppgifter i kroppen, till exempel filtrering och urinproduktion. Njurarna filtrerar blodet vilket renar kroppen från avfallsprodukter och sedan lämnar de kroppen med urinet. Andra vitala funktioner är bland annat reglering av vätskebalansen, elektrolyter och blodtrycket. Njurarna är även involverade i produktionen av flera olika hormoner.

Vad är kronisk njursjukdom?

Kronisk njursjukdom (CKD) är en progressiv sjukdom som kännetecknas av en gradvis försämring av njurfunktionen över tid. Det innebär att njurarna blir sämre på att filtrera blodet, reglera vätskebalansen och rensa avfall från kroppen. Vid tidig upptäckt kan man bromsa sjukdomens progression och öka chanserna för tillfrisknande.

Vilka riskfaktorer finns gällande njursjukdom?

Några faktorer som kan öka risken för kronisk njursjukdom är: högt blodtryck, diabetes, rökning, övervikt och återkommande njursten. Risken ökar något med stigande ålder, vid kroniska infektioner och i samband med vissa sjukdomar. Det finns även en ärftlig komponent. Personer med hjärt-kärlsjukdom löper ökad risk för CKD.

Vad kan man göra för att minska risken att drabbas av njursjukdom?

Kontrollera ditt blodtryck. En av de främsta anledningarna till att man drabbas av njursjukdom är högt blodtryck, vilket är skadligt för njurarna. Genom att leva hälsosamt och hålla koll på ditt blodtryck kan du minska risken för njursjukdom. Kontrollera blodsockernivån. Personer med diabetes löper högre risk att drabbas av njursjukdom. Drick tillräckligt med vatten. Genom att dricka tillräckligt med vatten kan njurarna renas från toxiner som kan spolas ut och lämna kroppen. Vidare ska man undvika tobak och för mycket alkohol. Vissa läkemedel, särskilt smärtstillande medel och antiinflammatoriska mediciner, kan vara skadliga för njurarna om de används i för stora mängder under en längre tid.

Blodanalyser och njurfunktion

Vad är kreatinin?

Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas i musklerna och som filtreras ut av njurarna. Kreatininivåer i blodet ger information om njurfunktionen och kroppens muskelmassa. Kreatininprov är en vanlig del av läkarundersökningar och hälsokontroller för att utvärdera njurfunktionen. Under pågående behandling kan upprepade mätningar av kreatininvärdet genomföras, särskilt vid användning av läkemedel som påverkar njurarna, till exempel mediciner för högt blodtryck och hjärtsvikt.

Vad är eGFR?

eGFR är ett mått på njurarnas glomerulära filtrationshastighet. Det mäter hur väl njurarna filtrerar avfallsprodukter från blodet. eGFR beräknas utifrån olika faktorer som ålder, kön och etnicitet. eGFR kan beräknas utifrån nivån av kreatinin eller cystatin C i blodet. Provet kan användas för att bedöma njurfunktionen och kan hjälpa till att upptäcka njursjukdomar i ett tidigt skede. Det är ett verktyg för läkare för att övervaka njurhälsan och planera behandlingar vid njursjukdomar.

Testa njurfunktion med blodprov

Man kan via blodprov undersöka njurarnas funktion. I Mediseras njurprov ingår nio stycken biomarkörer som mäter värden kopplade till njurarnas funktion. De markörer som testas är följande: albumin, natrium, kalium, kalcium, kreatinin, eGFR utifrån kreatinin, cystatin C, eGFR utifrån cystatin samt eGFR (medel). eGFR (medel) är ett medelvärde av eGFR beräknat med både kreatinin och cystatin C-nivåer.

Världsnjurdagen

Världsnjurdagen inträffar den 14 mars varje år och är en global kampanj vars syfte är att höja medvetenheten om njursjukdomar och främja njurhälsa runt om i världen. Initiativet betonar vikten av en hälsosam livsstil och regelbunden övervakning av riskfaktorer som blodtryck och blodsockernivåer för att minska risken för njursjukdomar och främja hälsa i allmänhet.

Medisera stöttar Njurfonden

Njurfonden är en stiftelse med syftet att samla in pengar till njurforskning. Var tionde svensk är drabbad av njursjukdom eller andra komplikationer kopplade till njurproblem.

Beställ Njurtestet här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.