kortisol. stress och hälsa

Kortisol, stress och psykisk hälsa

27 januari 2022

Det finns många faktorer som påverkar vår hälsa. Stress är en komponent som det ofta talas om i hälsosammanhang. Hög grad av stress leder till högt kortisol i kroppen, vilket kan påverka det psykiska välmåendet.

Vad är kortisol?

Kortisol är ett av kroppens viktigaste hormoner. Den reglerar omsättningen av socker, fett och protein. Den jobbar även med att förhindra inflammationer och allergier. I stressade situationer utsöndras kortisol och kallas därför ibland för stresshormon. I akuta, pressade situationer kan kortisol hjälpa kroppen att prestera bättre – både fysiskt och mentalt. Däremot kan höga nivåer av kortisol under längre perioder utan återhämtning vara skadligt. Höga nivåer av kortisol under längre perioder kan leda till påföljder som exempelvis:

  • Huvudvärk
  • Sömnsvårigheter
  • Viktuppgång, främst bukfetma
  • Försvagat immunförsvar

Även mycket låga nivåer av kortisol påverkar kroppen, främst negativt och i vissa fall livshotande. Mycket låga halter kortisol kan orsaka:

  • Låg energi, speciellt på morgon och eftermiddag
  • Lågt blodtryck
  • Försvagat immunförsvar
  • Muskelsvaghet

Vad är stress?

Alla människor upplever stress, det är naturligt. Däremot kan högre grader av stress under längre tid skada hälsan.  Därför är det viktigt med återhämtning och vila. När man blir stressad sänder hjärnan ut signaler som får hjärtat att slå fortare. Musklerna spänns och stresshormoner, som kortisol och adrenalin utsöndras. När kroppen går på högvarv samlas energi för att kroppen ska prestera sitt allra bästa. När faran är borta går kroppen tillbaka till sitt normalläge och återhämtar sig inför nästa koncentration. Om inte kroppen får chans att återhämta sig mellan uppladdningarna kan den skadas av stressen.

Stressreaktionen har tidigare varit nödvändig för att överleva, men i det moderna samhället är det sällsynt att kroppen behöver kämpa rent fysiskt för att klara sig. Trots detta reagerar kroppen på samma sätt, oavsett om ett verkligt hot uppstår eller man springer till bussen. Stressreaktionen sätts även igång vid psykiska ansträngningar. Hjärnan kan inte skilja på verkliga hot eller tankar, därför påverkar höga grader av stress även den psykiska hälsan.

Stressrelaterad ohälsa

Begreppet “stressrelaterad ohälsa” är brett och innefattar olika typer av stress diagnoser, alltifrån akuta stressreaktioner till utmattningssymtom. Personer som lider av stressrelaterad ohälsa kan vara såväl individer med lindriga symtom med en fungerande vardag till människor som blir mycket begränsade i sin vardag, med svårigheter att klara av ett förvärvsarbete och livet i stort. Medisera stöttar Hjärnfonden som bland annat forskar inom detta område.

Vad betyder psykiska hälsa?

Psykisk hälsa är ett samlingsnamn som innefattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Begreppet används för alla dessa fenomen.

Psykiskt välbefinnande

Psykiskt välbefinnande handlar om balansen mellan positiva och negativa känslor, att känna en mening med livet och förmågan att upprätthålla goda relationer. Det handlar om att känna njutning, lust och lycka. Att ha ett gott, psykisk välbefinnande är en grundläggande del för att kunna hantera livets motgångar.

Psykiska besvär

Psykiska besvär kan kännetecknas i form av nedstämdhet, ängslan och sömnproblem. Även kroppsliga symptom som huvudvärk och magont är vanligt. Psykiska besvär som är ihållande under längre tid kan innebära svårigheter med att exempelvis klara av vardagen.

Psykiatriska tillstånd

Psykiatriska tillstånd är diagnostiserad psykisk ohälsa. För att en diagnos ska ställas måste vissa symptom fastställas. Symtomen ska ha funnits under en längre sammanhängande tid. Även funktionsförmågan ska vara nedsatt.

Forskning pekar på koppling mellan kortisol och psykisk hälsa

Höga halter av stresshormonet kortisol i kroppen påverkar viktiga DNA-processer och ökar risken för långvarig psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. En hög stressbelastning kan påverka DNA:t. Studier på enskilda gener har visat att höga kortisolnivåer påverkar genernas uttryck och att deras egenskaper kan förändras.

Kan man mäta kortisol i blodprov?

Kortisoltest via blodprov visar avvikande värden av kortisol, vilket kan innebära förhöjda risker för vissa sjukdomar. Läs mer om Mediseras kortisoltest här.

Beställ Mediseras kortisoltest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.