Julgåvan går till Demensfonden

14 december 2022

2022 har varit ett händelserikt år för oss på Medisera, vi erbjuder nu fler olika blodprover än tidigare. Värt att nämna är det nya blodprovet för män där man kan få en riskbedömning gällande prostatacancer, en metod som är framtagen av forskare på Karolinska Institutet och som är på väg att börja användas värden över. Vi vill tacka alla våra kunder och patienter som valt att genomföra sin Hälsokontroll hos oss. Även i år har Medisera valt att ge en julklapp till forskningen, detta år till Demensfonden.

Vi vill även tacka våra samarbetspartners och provtagningsställen runt om i Sverige. Sist, men inte minst, ett stort tack till våra kompetenta läkare. Med hopp om fortsatt gott samarbete även 2023!

Demensförbundet

Demensförbundet driver på utvecklingen av ett demensvänligt samhälle. Man räknar med att över 130 000 svenskar har en diagnos och i takt med att befolkningen blir äldre kommer antalet drabbade att öka. Demens är i hög utsträckning en anhörigsjukdom. Förbundet vill öka kunskapen och förståelsen för hur det kan upplevas att vara dement och hur omgivningen kan bemöta den drabbade på bästa sätt. Framförallt är det frågan om omvårdnad, rehabilitering och livsstilsfaktorer som förbundet vill lyfta. Det blir vanligare att man talar om kognitiv sjukdom istället för att använda begreppet demens, som till viss del är stigmatiserat och förknippat med skam. Förbundet har cirka 9000 medlemmar och runt 100 lokalföreningar som drivs ideellt, främst med att stödja anhöriga.

Demensfonden

Demensfonden är Demensförbundets insamlingsstiftelse för att stödja forskning och utveckling. Fonden grundades 1994 och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Här kan du läsa mer om hur du kan stödja förbundets arbete.

Tidig upptäckt av Alzheimers via blodprov

En forskargrupp vid Skånes Universitetssjukhus ledd av Oskar Hansson, överläkare inom neurologi och professor vid Lunds universitet har tagit fram ett blodprov som mäter proteinet tau i blodet. Man har sett att proteinvärdet är cirka sju gånger högre hos en person med Alzheimers sjukdom än hos kontrollgruppen. Blodprovet kombineras med minnestester och den sammanlagda bedömningen gör att det går att förutse Alzheimers sjukdom. Forskarna tror att testet kan börja användas på vårdcentralerna inom 2-3 år. Om man kan få en tidig diagnos kan man sätta in läkemedel för att dämpa symtomen innan de blivit alltför svåra. Forskningen betraktas som ett genombrott inom diagnostik av alzheimer som genom ett blodprov, minnestest och en speciell algoritm med nästan 90 procents säkerhet bedöma om en individ kommer att utveckla Alzheimers sjukdom eller inte inom fyra år.

Mediseras mission

”Att tillgängliggöra medicinsk information via biomarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa i syfte att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling.”

Ge bort en Hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.