Vilken information får man av markören eGFR (Krea) rel?

eGFR är ett mått på njurfunktion för att estimera (uppskatta) njurens glomerulära filtrationshastighet. Detta mått räknas ut genom att använda en formel där man utgår från resultatet av blodanalysen gällande plasmakreatinin eller Cystatin C. Markören eGFR (Krea) rel baseras på resultatet av blodanalysen gällande kreatinin. Specifikt är det en uppskattning av hur mycket blod som passerar njurarnas glomeruli per minut. Glomeruli är njurarnas beståndsdelar där omkring en miljon små glomeruli arbetar tillsammans för att filtrera blodet och producera urin som avfallsprodukt. Det är inte ett absolut mått på GFR men ett mycket gott uppskattat mått av njurens funktionsnivå och anger det relativa värdet.

Analys av eGFR (Krea) rel via blodprov inkl. läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras Hälsokontroll Stor.

Analys av eGFR (Krea) rel ingår också i Mediseras Njurtest.

Varför behövs analysen?

eGFR är ett mått på njurens funktion, hur effektivt blodet filtreras, och det relativa måttet gör att man kan ha samma referensintervall för individer av olika storlek och utgör därmed en enhetlig grund för bedömning. Analysen ger en indikation om man skulle ha en funktionsnedsättning i njuren/njurarna som kan ligga till grund för vidare undersökningar, då kreatinin ansamlas vid njursvikt. Den kan även vara till hjälp för att kontrollera njurfunktionen vid sjukdom eller sviktande funktion.

Högt värde av eGFR (Krea) rel

Ett högt värde indikerar att njuren filtrerar blodet på ett fungerande sätt.

Lågt värde av eGFR (Krea) rel

Ett lägre värde anger sämre njurfunktion.

Räkna ut absolut GFR

Skattning av njurfunktion genom glomerulär filtrationshastighet, GFR är beroende av muskelmassan. Vid doseringen av vissa potentiellt toxiska läkemedel, som utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, bör absolut (ej kroppsyte-normaliserat) GFR (mL/min) användas. Absolut GFR kan beräknas från kropps-yte-normaliserat GFR med hjälp av en omräkningsmotor genom att ange relativt GFR samt längd och vikt. Här kan du räkna ut absolut GFR.

Beställ njurfunktionstest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.