Vad är konjugerat bilirubin?

De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Bilirubin är således i huvudsak en nedbrytningsprodukt av hemdelen i hemoglobinet. I levercellerna konjugeras bilirubinet med glukuronsyra för att sedan utsöndras via gallvägarna till tarmen. En mindre del konjugerat bilirubin återgår också normalt från levercellerna till blodplasma. Normalt utgör det konjugerade bilirubinet mindre än 20 procent av totalbilirubinet i blodplasma hos vuxna. Levern har normalt stor reservkapacitet för konjugering och utsöndring av bilirubin.

Varför behövs analysen av konjugerat bilirubin?

Analysen av bilirubin kan vara ett led i att undersöka sjukdom i lever eller problem med gallan. Den kan göras inför en operation eller för att undersöka om en nedsatt leverfunktion kan bero på att gallvägarna är igensatta. Analysen används även för att undersöka anemi: om de röda blodkropparna bryts ner snabbare än vad benmärgen klarar av att producera nya, ett tillstånd som leder till lågt blodvärde.

Högt värde av konjugerat bilirubin

Höjda värden av konjugerat bilirubin ses t.ex. vid gallvägsocklusioner, t.ex. gallsten eller malignitet som täpper till gallvägarna, men kan även ses vid leverparenkymskada, t.ex. hepatit.

Lågt värde av konjugerat bilirubin

Låga bilirubin värden i blodet är i de allra flesta fall normalt och inte förknippat med sjukdom.

Testa bilirubin via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.