Vad visar blodprov som mäter kreatinin?

Ett blodprov som mäter nivån av kreatinin påvisar njurfunktion. Prover kan tas för kontroll av njurfunktion eller för att utvärdera olika läkemedels påverkan på njurarna under en behandling.

Visar nivåer av kreatinin i blodet

Kreatinin bildas när kreatininfosfat, musklernas energireserv, bryts ner. Ämnet tas upp av njurarna för att kroppen ska kunna göra sig av med det via urinen. Ett förhöjt värde av kreatinin i blodet kan alltså visa på en minskad funktion hos njurarna. För att komplettera bilden kan ett urinprov genomföras och är nivån låg på kreatinin i urinen kan det vara ett tecken på njurproblem.

Höga värden kan vara tecken på njursten samt andra sjukdomar. Det krävs däremot vidare undersökningar för att en diagnos ska kunna ställas.

Om värdena är låga är njurfunktionen sannolikt god. Graviditet eller minskad muskelmassa kan även vara orsak till lägre värden.

Vid stor förtäring av kött alternativt stor muskelmassa kan värdet på kreatinin vara högre än normalt.

För att följa behandling

Då det finns flera läkemedel som påverkar njurarnas funktion kan mätning av kreatinin ske regelbundet vid behandling med dessa läkemedel. Detta för att säkerställa att njurarna bibehåller sin funktion under behandlingsperioden.

Beställ njurtest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.