Vad innebär blodanalys av Anti-CCP?

Anti-CCP är en serologisk markör vid reumatoid artrit (RA) ofta i kombination med Reumatoid faktor (RF). Att de är serologiska markörer innebär att det är blodets serum man analyserar. Serum är den gulaktiga genomskinliga vätskan som uppstår när blodet har koagulerat efter att man tagit bort blodkropparna och vissa proteiner. Antikropparna i blodet finns kvar i serum, som sedan analyseras avseende förekomst av till exempel Anti-CCP (ibland utskrivet som CCP-antikroppar eller S- CCP-ak IgG).  CCP-ak är förkortningen av Cykliskt Citrulinerade Peptid-antikroppar.

Läs mer om Mediseras ledvärkstest där blodmarkören anti-CCP ingår.

Varför behövs analysen av Anti-CCP?

Anti-CCP kan förekomma i blodet långt innan sjukdomsdebut och kan användas för att predicera inflammatoriska sjukdomar och risken för förstörda leder. Anti-CCP har en högre specificitet för reumatoid artrit än RF. Om både RF och CCP-ak i serum påvisas ökar detta risken för att man har reumatoid artrit, markörerna ingår i kriterierna för denna sjukdom. Resultatet av blodanalysen behöver alltid vägas samman med patientens övriga symtom och sjukdomshistorik där även genetiska markörer och livsstilsaspekter som till exempel rökning vägs in. En tidig diagnos är en vinst för patienten då insatt behandling motverkar sjukdomsförloppets progress.

Högt värde av Anti-CCP

Förekomst av Anti-CCP kan indikera en mer aggressiv sjukdomsform, men nivån av antikropparna i blodet följer inte alltid sjukdomsförloppet på ett linjärt, logiskt vis. Resultatet vägs samman med resultatet på Reumatoid faktor (RF). Har man värden som är lika med tre gånger referensgränsen eller högre på båda blodmarkörerna är sjukdomsrisken högre.

Lågt värde av Anti-CCP

Förekomst av Anti-CCP kan indikera en mer aggressiv sjukdomsform, men nivån av antikropparna i blodet följer inte alltid sjukdomsförloppet på ett linjärt, logiskt vis. Resultatet vägs samman med resultatet på Reumatoid faktor (RF). Har man värde under referensgränsen på båda blodanalyserna är risken lägre att man har eller kommer att drabbas av sjukdom.

Beställ ledvärkstest via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.