Insulin, insulinresistens & insulintest

Vad är insulin?

Insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivåerna i kroppen och har som främsta funktion att underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen. Insulinet påverkar även förmågan att ta upp och omsätta fettsyror och möjliggör upptagandet av triglycerider i blodet. Insulinet skickas ut i blodet när koncentrationen av glukos ökar. Vi har en konstant basnivå av insulin i blodomloppet och är denna i obalans börjar kroppen själv att producera socker.

Insulin produceras i bukspottkörteln

Insulinet produceras i bukspottkörteln i de Langerhanska öarna. Därav namnet insulin då ”insula” betyder ”ö” på latin. Diabetes är en sjukdom där kroppens insulinproduktion är rubbad eller helt satt ur spel och därför behandlas sjukdomen också med insulin. Det finns olika typer av diabetes, exempelvis typ 1 och typ 2. Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som alla leder till att man får för höga nivåer av socker i sitt blod.

Kan man ta ett insulintest via blodprov?

Nej, man mäter inte nivån av själva insulinet utan man mäter nivån av HbA1c, glukos eller C-peptid och genom dessa värden drar man slutsatser om hur kroppens insulinsystem fungerar. HbA1c, dvs. långtidsblodsockret, visar hur blodsockervärdet sett ut i blodet över en längre tid, ca 2-3 månader tillbaka, och glukos visar blodsockret i den stund som blodprovet togs.

C-peptid

Man kan även skatta insulinnivåerna i blodet indirekt via C-peptid som är ett biämne som bildas när kroppen tillverkar insulin. För varje molekyl insulin som kroppen bildar produceras det även en molekyl C-peptid. Anledningen till att man mäter C-peptid och ej insulin är att C-peptid finns kvar i blodet längre tid än insulinet.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras Stora Prestationstest där blodmarkörerna HbA1c, glukos och C-peptid ingår.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras Hälsokontroll Stor där blodmarkörerna HbA1c och glukos ingår.

Vad är insulinresistens?

Detta innebär att kroppen inte responderar på insulinet på det sätt den borde. Latinets ”resistentia” betyder ”to resist” dvs. att göra motstånd. Man kan förstå det som att kroppen gör motstånd mot insulinet på ett sätt som inte är meningen för att systemet skall vara i balans. Först kompenserar kroppen med att producera mer insulin, men över tid blir betacellerna utmattade, insulinet otillräckligt, och nivåerna av socker i blodet stiger långsamt. Detta innebär med stor sannolikhet diagnosen diabetes typ 2. Betacellernas förmåga att producera insulin och därmed reglera blodsockret och respondera vid höga nivåer av blodsocker är försämrat eller ur funktion. Även leverns glukosproduktion påverkas genom att effekten av insulinet i kroppen är nedsatt. Siffror visar att ca 10% av befolkningen har insulinresistens, men alla har inte typ 2 diabetes eftersom kroppen i vissa fall kan kompensera genom ökad produktion av insulin. Fetma är en bakomliggande orsak till resistens, särskilt bukfetma.

Vad är normal insulinnivå?

Vad som är en normal insulinnivå eller snarare vad som är ett normalt blodsockervärde varierar över dygnet samt med om man har ätit eller inte och hur längre sedan det var man åt. Man kan dra slutsatser om insulinnivån med hjälp av blodsockernivån i blodet eftersom insulinets uppgift är att reglera och balansera nivåerna av socker i blodet.

Normalt blodsocker

Man brukar säga att ett normalt blodsocker ligger mellan 4-6 mmol/l på fastande mage och upp till max 8,7 mmol/l efter du har ätit. Mmol/L (eller millimoles per liter) är en internationell standard för att mäta blodsockernivån i kroppen. Som exempel kan nämnas att det betraktas som ”normalt” eller som en basnivå när en människa som väger 70 kg har ca 4 gram glukos i blodet.

Testa C-peptid och blodsocker via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.