Vad är eGFR (medel) relativ?

Pt-eGFR(medel) relativ är en kalkylerad medelvärdesindikator för den uppskattade glomerulära filtrationshastigheten (eGFR), och den utgör en bedömningsgrund för njurfunktionen vid känd eller misstanke om avvikande njurfunktion.

Varför behövs analysen?

Pt-eGFR(medel) relativ representerar det relativa medelvärdet av eGFR och är en beräknad parameter som används för att utvärdera njurfunktionen hos en individ. För att erhålla detta värde beräknas medelvärdet av två olika eGFR-värden baserade på olika blodmarkörer, vanligtvis kreatinin och cystatin C.

Kreatinin är en muskelavfallsprodukt medan cystatin C är ett protein som frisätts av njurarna. Genom att kombinera dessa markörer erhålls en mer exakt uppskattning av njurfunktionen än vad varje metod enskilt kan ge.

Pt-eGFR(medel) relativ används för att screena och övervaka patienter med misstänkt eller diagnostiserad njursvikt när mer precisa metoder för att mäta den glomerulära filtrationshastigheten inte är tillgängliga. Det fungerar som ett diagnostiskt verktyg för att bedöma njurfunktionen och identifiera eventuella avvikelser från det normala. Kombinationen av kreatinin och cystatin C kompletterar varandra och ger en mer pålitlig GFR-beräkning.

Analys av eGFR (Cystatin C) inkl. läkarkommentar ingår i Mediseras njurtest.

Högt värde av eGFR (medel) rel

Höga värden av Pt-eGFR(medel) relativ kan indikera normal njurfunktion eller överaktivitet. Det kan vara positivt och tyda på att njurarna effektivt filtrerar avfallsprodukter från blodet. Det är dock nödvändigt att tolka resultaten med hänsyn till individuella faktorer och andra kliniska symtom eller provresultat.

Lågt värde av eGFR (medel) rel

Låga värden av Pt-eGFR(medel) relativ kan signalera nedsatt njurfunktion. Det kan indikera minskad kapacitet hos njurarna att filtrera blodet och eliminera avfallsprodukter. Det kan vara en indikation på njursjukdom, njursvikt eller andra medicinska tillstånd som påverkar njurarnas funktion.

Räkna ut absolut GFR

Skattning av njurfunktion genom glomerulär filtrationshastighet, GFR är beroende av muskelmassan. Vid doseringen av vissa potentiellt toxiska läkemedel, som utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, bör absolut (ej kroppsyte-normaliserat) GFR (mL/min) användas. Absolut GFR kan beräknas från kropps-yte-normaliserat GFR med hjälp av en omräkningsmotor genom att ange relativt GFR samt längd och vikt. Här kan du räkna ut absolut GFR.

Beställ njurfunktionstest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.