Vad är eGFR (Cystatin C) relativ?

GFR står för Glomerular Filtration Rate och är ett mått på njurfunktionen, dvs. njurarnas förmåga att filtrera och rena blodet.

Varför behövs analysen?

eGFR beräknas för att kunna bedöma en persons njurfunktion och tidigt upptäcka njurfunktionsnedsättning som oftast ej hunnit ge upphov till några märkbara symtom.

eGFR (Cystatin C) är ett estimerat värde på njurfunktionen som beräknats utifrån värdet på cystatin C samt ålder och kön. Ju högre Cystatin C, desto lägre eGFR och sämre njurfunktion.

Analys av eGFR (Cystatin C) rel inkl. läkarkommentar ingår i Mediseras njurtest.

Högt värde av eGFR (Cystatin C) rel

Det är normalt att ha högt eGFR.

Lågt värde av eGFR (Cystatin C) rel

Lågt eGFR tyder på nedsatt njurfunktion. Njurfunktionen avtar naturligt med åldern. Njurfunktionsnedsättning förekommer också vid många sjukdomar som drabbar njuren. Obehandlat högt blodtryck och diabetes kan ge accelererande minskning av njurfunktion. Många läkemedel utsöndras via njurarna och man behöver därför vara försiktig med dosering vid nedsatt njurfunktion.

Räkna ut absolut GFR

Skattning av njurfunktion genom glomerulär filtrationshastighet, GFR är beroende av muskelmassan. Vid doseringen av vissa potentiellt toxiska läkemedel, som utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, bör absolut (ej kroppsyte-normaliserat) GFR (mL/min) användas. Absolut GFR kan beräknas från kropps-yte-normaliserat GFR med hjälp av en omräkningsmotor genom att ange relativt GFR samt längd och vikt. Här kan du räkna ut absolut GFR.

Beställ njurfunktionstest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.