Diabetes typ 2 och njurar

Diabetes typ 2 och njurar

20 mars 2023

Nefropati är den medicinska term som betyder att njurarna börjar påverkas negativt på grund att blodsockret varit förhöjd under en längre tid. Detta ses som en risk vid Diabetes typ 2, där det förhöjda blodsockret kan ha varit oupptäckt innan man får sin diagnos. Vissa människor verkar vara mer skyddade än andra för njurproblem vid förhöjt blodsocker. Det finns i dagsläget inget sätt att i förväg veta om man har ett bättre skydd, därför är det klokaste att sträva mot ett så bra blodsocker som möjligt för att minska risken.

Njurarna –  kroppens reningsanläggning

Njurarna avlägsnar slaggprodukter från blodet samt reglerar vatten- och saltbalansen i kroppen. De reglerar även surhetsgraden och kalkbalansen i kroppen samt hjälper till när nytt blod ska bildas: njurarna stimulerar produktionen av röda blodkroppar. De fyller även en funktion i relation till olika hormoner. Njurarna bildar urin och för ut restprodukterna från kroppen via uretärerna (urinledarna), en från varje njure, till urinblåsan.

Njuren filtrerar stora mängder blod

Under vila går cirka en fjärdedel av blodet som hjärtat pumpar ut genom njurarna. Det innebär att det varje dygn strömmar cirka 1500 liter blod genom njurarna.

Blodtryck och njurar

Njurarna fyller även en viktig funktion för att reglera vårt blodtryck. Blodtrycket behöver vara tillräckligt högt för att urinet skall kunna produceras och njurarna kan reglera trycket om det är för lågt genom att utsöndra hormonet renin. Ett högt blodtryck kan påverka njurarnas funktion till det sämre, då de små blodkärlen som finns i njuren tar skada vid ett för högt tryck. Ju högre blodtrycket är desto snabbare går denna process.

Vad händer med njurarna när blodsockret är för högt?

Det förhöjda blodtrycket skapar kemiska reaktioner i njurarna som leder till olika typer av skador. Kärlväggen i de små blodkärlsnystan (glomerulus på fackspråk) som filtrerar vätska kan börja läcka ut äggviteämnen i urinen. Om detta fortgår kan det leda till att njurarnas reningsförmåga blir lägre.

Njurar och blodmarkörer

Albumin, natrium, kalium, kalcium och kreatinin samt Cystatin C är de vanligaste blod analyserna kopplat till njuren, här kan du läsa mer.

Kan man få ett mått på njurens filtrationsförmåga via blodprov?

Ja, det kan man. Man kan indirekt räkna på detta genom att man använder sig av värdet på antingen kreatinin eller cystatin C och en matematisk formel. Man får då en skattning – ett relativt värde av njurens glomerulära filtrationshastighet. Ett glomerulus är ett kapillärnätverk i njuren, ett litet nystan av små blodkärl. Om dessa skadas blir njurarnas förmåga att filtrera bort restprodukter och bilda urin nedsatt.

Källor

1177.se

Njurinflammation, 1177.se

Så äter du hälsosamt, 1177.se

Kost och blodsocker – hur kan jag påverka?

Njurmarkörer och blodsocker ingår i Hälsokontroll stor

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.