DHEAS och stress

DHEAS, kortisol & stress – hur hänger det ihop?

17 september 2021

DHEAS (dehydroepiandrosteron-sulfat) är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion i kroppen. Nivåerna är kopplat till ålder, man har som högst nivå som ung vuxen, sedan sjunker nivåerna med åldern.

DHEAS och kortisol

DHEAS har en motsatt och balanserande effekt i relation till kortisol eftersom den är en så kallad anabol hormon. Kortisolet, däremot, är katabolt, det vill säga det utsöndras för att få kraft och energi för att handskas med stressen, vilket samtidigt innebär att det bryter ner och tär på kroppen.

Studie om DHEA, DHEA-s och akut stress – Institutet för stressmedicin

Syftet med studien var att ”undersöka vad som händer med nivåerna av DHEA och DHEA-S under akut psykosocial stress, och om detta påverkas av individens ålder.” Hypotesen forskarna hade var att ökade nivåer av DHEA och DHEAS under akut psykosocial stress skyddar mot stressens skadliga inverkan genom förhöjda nivåer av kortisol. Forskarna fann att nivåerna av DHEAS ökar signifikant under akut stress. Man fann ingen könsskillnad, men däremot en relativt stor individuell variation. Detta förklarades av faktorer som generell stressaktivering, utsöndring av kortisol och hjärtfrekvens. Ju högre ökning av dessa faktorer, ju högre ökning av DHEA och DHEAS. Man drar även slutsatsen att DHEAS  förmåga till skydd mot stress minskar med åldern. Ju äldre försökspersonen var, desto lägre ökning av dessa hormoner. Sammanfattningsvis drar man slutsatsen att de ökade nivåerna av DHEAS/DHEA under akut stress fyller en skyddande funktion mot kortisolets verkningar. Detta skydd verkar bli sämre med åldern.

Källa

Biological Psychology, 2012

Graf

Beställ DHEAS test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.