testa borrelia via blodprov

Borrelia och antikroppar

26 september 2023

Borrelia är ett släkte av spiralformade bakterier som tillhör familjen Spirochaetaceae. Den mest kända arten inom detta släkte är Borrelia burgdorferi, som är den primära orsaken till Borrelia-infektion, även känd som Lyme-sjukdom. Borrelia-bakterier sprids via fästingbett och kan infektera människor och andra djur.

Lyme-sjukdom är en infektionssjukdom som vanligtvis orsakas av Borrelia burgdorferi i Nordamerika och Borrelia afzelii och Borrelia garinii i Europa och Asien. Fästingar fungerar som vektorer och bärare av Borrelia-bakterierna. När en infekterad fästing biter en människa eller ett djur, kan bakterierna överföras och orsaka sjukdomen.

Hur smittar borrelia?

I Sverige sprids borrelia via fästingen Ixodes ricinus som har bakterierna i sin mag- och tarmkanal. När fästingen suger blod kan den kräkas upp smittan. Om fästingen bär på smitta finns det på så sätt risk att bakterien överförs till människan. Bakterierna kan infektera både däggdjur och fåglar.

Vilken bakterie orsakar borrelia?

Borrelia orsakas vanligtvis av bakterien Borrelia burgdorferi i Nordamerika och Borrelia afzelii och Borrelia garinii i Europa och Asien, som är spiralvridna bakterier (spirocheter).

Vilka symtom kan man få om man smittats?

Symtomen på Lyme-sjukdom varierar, men de kan inkludera hudutslag, feber, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk samt i vissa fall allvarligare komplikationer om sjukdomen inte behandlas i tid. Lyme-sjukdom kan vara mycket allvarlig om den inte upptäcks och behandlas tidigt, och den kan påverka flera organsystem, inklusive hud, leder, nervsystem och hjärta.

Får alla som infekteras av borrelia hudutslag -erythema migrans?

Nej, alla som smittas av borrelia utvecklar inte det karakteristiska hudutslaget, erythema migrans. Erythema migrans är det mest kända och vanligaste hudsymtomet på Lyme-sjukdom, men det förekommer inte hos alla som infekteras. Det börjar vanligtvis som en röd, rund eller oval fläck som expanderar över tiden. Centrum kan vara ljust och klart medan kanterna är röda. Utslaget kan se ut som en måltavla.

Hudutslaget förekommer ofta inom några dagar till några veckor efter fästingbettet. Om man får hudutslag eller inte kan bero på olika saker: typ av borrelia-stam, tidig upptäckt och behandling samt individuellt immunsvar. Det är viktigt att komma ihåg att även om erythema migrans är en viktig indikator på Lyme-sjukdom, är det inte det enda symtomet. Lyme-sjukdom kan manifestera sig på olika sätt, och andra tidiga symtom kan inkludera feber, huvudvärk, trötthet, muskel- och ledvärk samt allmänt obehag. Vissa personer kan utveckla erythema migrans, medan andra kan ha andra symtom utan utslag på huden.

Hur lång är inkubationstiden?

Inkubationstiden, dvs. hur lång tid det tar från det att man smittas tills dess man blir sjuk, varierar från tre dygn upp till månader beroende på symtomen.

Kan man få behandling mot borrelia?

Behandlingen av Lyme-sjukdom innefattar vanligtvis antibiotikabehandling, särskilt om sjukdomen upptäcks tidigt. Om det finns misstankar om en Borrelia-infektion bör en läkare konsulteras för att få en korrekt diagnos och behandlingsrekommendationer.

Hur kan jag undvika att bli smittad?

Det är också viktigt att förebygga Borrelia-infektion genom försiktighetsåtgärder när man vistas i områden där fästingar är vanliga, inklusive att använda fästingavvisande medel, bära skyddande kläder och regelbundet kontrollera sig själv och sina husdjur för fästingar efter vistelse utomhus.

Kan man vaccinera sig mot Borrelia?

Det går inte att vaccinera sig mot Borrelia, men forskning pågår för att utveckla ett vaccin.

Vad skall jag göra om jag misstänker att jag blivit smittad?

Om du har utsatts för fästingar i områden där Borrelia-infektion är vanlig och upplever symtom på en infektion, även om du inte har erythema migrans, är det viktigt att söka medicinsk rådgivning för korrekt diagnos och behandling. Tidig upptäckt och behandling av Lyme-sjukdom är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer.

Går det att ta blodprov för borrelia?

Ja, det går att ta blodprov för att testa antikroppar för borrelia. Hos Medisera kan du göra detta här: Borrelia antikroppstest

IgM och IgG är två olika klasser av antikroppar som kroppen producerar som svar på en infektion, inklusive en infektion med Borrelia burgdorferi, som är den bakterie som orsakar Borrelia-infektion (Lyme-sjukdom).

Olika tester

Det är viktigt att notera att det finns flera olika typer av test för att detektera antikroppar mot Borrelia, och känsligheten och specificiteten för dessa tester kan variera. Det är därför viktigt att förlita sig på klinisk bedömning och eventuellt uppföljande tester om det finns misstankar om en Borrelia-infektion, särskilt om symtomen kvarstår eller förvärras. Samråd med en läkare eller infektionsspecialist är viktigt för att rätt diagnostisera och behandla Borrelia-infektioner.

Hur lång tid tar det innan man får antikroppar som går att mäta via blodprov?

Tiden det tar för en person att utveckla mätbara antikroppar mot Borrelia som kan detekteras i ett blodprov kan variera från individ till individ. Det beror på flera faktorer, inklusive den specifika Borrelia-stammen, immunsystemets respons och testens känslighet. Generellt sett kan det ta ungefär 2 till 4 veckor efter en Borrelia-infektion innan mätbara nivåer av antikroppar kan upptäckas i blodet.

Borrelia antikroppar – IgM och IgG

IgM-antikroppar är vanligtvis de första som produceras och kan vara detekterbara i detta tidsintervall. IgG-antikroppar tar längre tid att utvecklas och kan börja uppträda några veckor efter IgM-antikropparna.

Eftersom tidpunkten för antikroppsbildning kan variera, är det möjligt att ett tidigt blodprov kan vara negativt för antikroppar även om en person är infekterad. Om en person fortfarande har kliniska symtom på Borrelia-infektion, men ett negativt antikroppstest, kan det vara lämpligt att upprepa testet vid ett senare tillfälle när antikroppsnivåerna har haft tid att öka.

Skillnaden mellan IgM och IgG antikroppar

De grundläggande skillnaderna mellan IgM- och IgG-antikroppar mot Borrelia är:

Tidpunkt för produktion

IgM-antikroppar produceras tidigt i svar på en Borrelia-infektion och är vanligtvis de första antikropparna som upptäcks i blodet. De är snabbt responsiva och kan detekteras inom de första veckorna efter infektion.

IgG-antikroppar produceras senare i infektionsförloppet och börjar öka i mängd några veckor efter infektionens början. IgG-antikroppar kan förbli i kroppen under lång tid och kan användas för att diagnostisera tidigare eller pågående infektioner.

Roll i infektionsförsvaret

IgM-antikroppar spelar en viktig roll i de tidiga stadierna av infektionen och är effektiva vid att bekämpa och neutralisera infektiösa agens som Borrelia. De hjälper till att hindra spridningen av bakterierna.

IgG-antikroppar är mer inriktade på långsiktig immunitet. De kan binda till Borrelia-bakterier och hjälpa till att förhindra återinfektion om en person utsätts för bakterierna igen.

Diagnostisk användning

IgM-antikroppar används vanligtvis för att bekräfta en tidig Borrelia-infektion, särskilt under de första veckorna efter infektion. De kan vara användbara för att snabbt fastställa om en person har nyligen smittats.

IgG-antikroppar används ofta för att bekräfta en tidigare Borrelia-infektion, eftersom de tenderar att vara närvarande under en längre tid. En ökning av IgG-nivåerna över tiden kan indikera en pågående infektion.

Sammanfattningsvis är IgM-antikroppar de första som produceras som svar på en Borrelia-infektion och är mer involverade i de tidiga stadierna av immunsvaret. IgG-antikroppar följer sedan och kan finnas i kroppen under en längre tid för att ge skydd mot återinfektion. Båda typerna av antikroppar kan vara användbara vid diagnos och övervakning av Borrelia-infektioner.

TBE – en annan fästingburen sjukdom

TBE är en förkortning av Tick-borne encephalitis, på svenska fästingburen hjärninflammation.  TBE är ett virus som också sprids via fästingbett. Läs mer om TBE och antikroppar.

Kan man testa TBE via blodprov?

Hos Medisera kan du beställa blodprov där du kontrollerar förekomst av både IgM och IgG antikroppar:  TBE antikroppstest

Hur tar jag bort en fästing?

Man skall ta bort en fästing så fort som möjligt, risken att bli smittad ökar ju längre tid fästingen biter sig fast. Att ta bort en fästing korrekt är viktigt för att minska risken för att bli smittad av Borrelia eller andra sjukdomar som fästingar kan överföra. Du kan minska risken för infektion genom att:

  • Använda rätt verktyg: Du behöver en pincett eller en fästingborttagningsverktyg, som finns att köpa på apotek. Det finns olika typer av verktyg för detta ändamål.
  • Tvätta händerna: Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du börjar. Detta minskar risken för att infektion kan komma in i huden om du har en öppen skada.
  • Ta tag i fästingen nära huden: Använd pincetten eller fästingborttagningsverktyget för att ta tag i fästingen så nära huden som möjligt, helst så nära fästingens huvud som möjligt.
  • Ta bort den försiktigt, man vill även få med fästingens huvud, och om man drar för snabbt eller för hårt kan det lossna och stanna kvar i huden.
  • Desinficera bettstället: Efter att du har tagit bort fästingen, rengör området noggrant med tvål och vatten. Använd sedan alkohol eller ett antiseptiskt medel för att desinficera bettstället. Tvätta händerna igen.

Det är viktigt att inte försöka ta bort en fästing med metoder som att smörja in den eller försöka bränna den, eftersom dessa åtgärder kan öka risken för att fästingen sprutar ut saliv och infekterar dig. Du skall handskas försiktigt med den och inte klämma på den, du kan då av misstag trycka ut maginnehåll i såret.

Källor

1177.se – Borrelia

1177.se – fästingbett

Beställ Borrelia-antikroppstest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.